ഫോള്ളോവെർസ് കട്ടായം... on Clubhouse

ഫോള്ളോവെർസ് കട്ടായം... Clubhouse
18.9k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

കേറി വന്നാൽ ഫോള്ളോവെർസ് തരും കട്ടായം 100%
+971 524158990
https://t.me/joinchat/gDJ9McbkBLJkNTZl

Rules

എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം

*മതം,കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം,സമുദായം, എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പാടില്ല. *ജാതി,മത,വർണ,വർഗ,ലിംഗ,വിവേചനമോ,അവഹേളനമോ അനുവദിക്കില്ല *പരസ്പര സ്നേഹവും,ബഹുമാനവും സൂക്ഷിക്കുക

ഫോള്ളോവെർസ് കട്ടായം

*എല്ലാവർക്കും മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതാണ്,എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാം. *ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ചകൾ തുടരാൻ അനുവദിക്കും * എല്ലാവരും ഒറിജിനൽ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ dp ആക്കണം

ഫോള്ളോവെർസ് കൂടുതലും ഫോള്ളോവിങ് കുറവുള്ളവർ ഓഡിയൻസിലേക്ക്

മാറ്റപ്പെടും

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
October 17, 2022 18,900 +100 +0.6%
July 26, 2022 18,800 +100 +0.6%
June 10, 2022 18,700 +100 +0.6%
March 12, 2022 18,600 -85 -0.5%
November 24, 2021 18,685 -5 -0.1%
November 23, 2021 18,690 -3 -0.1%
November 21, 2021 18,693 -3 -0.1%
November 19, 2021 18,696 -1 -0.1%
November 18, 2021 18,697 -3 -0.1%
November 16, 2021 18,700 -2 -0.1%
November 15, 2021 18,702 +1 +0.1%
November 14, 2021 18,701 -3 -0.1%
November 13, 2021 18,704 -2 -0.1%
November 11, 2021 18,706 +1 +0.1%
November 10, 2021 18,705 -2 -0.1%
November 09, 2021 18,707 -2 -0.1%
November 08, 2021 18,709 -10 -0.1%
November 07, 2021 18,719 -3 -0.1%
November 06, 2021 18,722 +4 +0.1%
November 05, 2021 18,718 +2 +0.1%
November 04, 2021 18,716 -4 -0.1%
November 03, 2021 18,720 -6 -0.1%
November 02, 2021 18,726 -1 -0.1%
November 01, 2021 18,727 -4 -0.1%
October 31, 2021 18,731 -6 -0.1%
October 30, 2021 18,737 -3 -0.1%
October 29, 2021 18,740 -5 -0.1%
October 28, 2021 18,745 +380 +2.1%
August 27, 2021 18,365 +2 +0.1%
August 26, 2021 18,363 +24 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs