shamko Buttrfly on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
shamko Buttrfly Clubhouse
3.4k Followers
2.9k Following
@fathmathsamma Username

Bio

😜އެދޭ ނަމަ ލޯބިވާންވީ ވެސް
ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން
އަދާވާތްތެރި ވިޔަސް ވާންވީ
ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން
އެދޭ ނަމަ ލޯބިވާންވީ ވެސް
ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން


މުދާ މަދު ދެރަ ފަގީރުންވެސް
ވެޔޭ ފައިސާ ވެރިންނަށްވެސް
ވެދާނޭއެންމެގާތް މީހުން
ނުރައްކާ ދުޝްމިނުންނައްވެސް
އަދާާވާތްތެރިވެ ރަހުމަތްތެރިވެ
އުޅެޔޭ ނަހަމަ ހިތްވަރަކުން
އެދޭ ނަމަ ލޯބިވާންވީ ވެސް
ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން


ނިޝާނުން ވެސް އެނގޭނެ ނިފާ
ގު ބަލި ހުރިނަމަ ވަމުންދާ ގޮތާ
ހުޝާމަދަކީ ހަގީގީ ލޯތްބަކަށް
ނުފުދޭނެ ޝައްކެއް ނެތް
މިސާއަތުގާ މިހާރު އަޖާއިބުވޭ މީހުން
އުޅޭ ގޮތަކުން
އެދޭ ނަމަ ލޯބިވާންވީ ވެސް
ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން


ރަނގަޅު ގެރި ބަކަރި ވެސް ދަނެޔޭ
އެއަށް ކާންދީ އުޅޭ މީހުން
ރަނގަޅު ހެޔޮކޮންމެ ކަމަކަށް އޭގެ
ހެޔޮ ބަދަލެއް އޮތުން ވާޖިބު
ރަނގަޅު މާތް މުސްލިމުންނޭ
އިސްނަގަންވީ ހުލްޤު ހެޔޮ ގޮތަކުން
އެދޭ ނަމަ ލޯބިވާންވީ ވެސް
ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން


ވިދާހާ އެއްޗަކީ ހާލީސް
ރަނޭ ކެރިގެން ބުނާނީ ކާކު
ނިދަން ފިނިފެންމަލުގެ ތަންމައް
ޗަކަށް މިދުނިޔެ އެދޭނީ ކާކު
ހަނދާން ކޮށްލަންޖެހޭ ދުނިޔޭގެ
ދަތިކަން ކޮންމެ މަންޒަރަކުން
އެދޭ ނަމަ ލޯބިވާންވީ ވެސް
ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން


ނިދާފާ މިތިބެނީ މަރުވީމައޭ
ކިރިޔާ އެ ހޭލެވުނީ
ހަދާނެ ގޮތެއް ކުރާނެ ކަމެއް
ނެތީމާ ކައްވަޅަށް ދާނީ
ނިދާނެ އެނދެއް ވިދާ ހެދުމެއް
ނުގެންދެވެޔޭ އެދާ ތަނަކުން
އެދޭ ނަމަ ލޯބިވާންވީ ވެސް
ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން


ހަލާކު ވެދާނެ މިރިނުވެ ގޮބޮޅި
ކާށިވެގެން އުޅެންވީމާ
މަލާމާތެއް ވަރަށް ނުލިބޭ
ނެ އިހުލާސްތެރިޔަކަށް ވީމާ
ސަލާމަތްވާން އޮތީ ހަމަ ރީތި
އަހްލާގެއްގެ ނިސްބަތަކުން
އެދޭ ނަމަ ލޯބިވާންވީ ވެސް
ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން
އަދާވާތްތެރި ވިޔަސް ވާންވީ
ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން
އެދޭ ނަމަ ލޯބިވާންވީ ވެސް
ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
October 24, 2022 3,400 +100 +3.1%
September 22, 2022 3,300 +100 +3.2%
August 20, 2022 3,200 +100 +3.3%
July 20, 2022 3,100 +100 +3.4%
June 28, 2022 3,000 +100 +3.5%
June 02, 2022 2,900 +100 +3.6%
May 30, 2022 2,800 -100 -3.5%
May 18, 2022 2,900 +100 +3.6%
April 20, 2022 2,800 +100 +3.8%
March 08, 2022 2,700 +100 +3.9%

Charts

More Clubhouse users