ടീം കൊച്ചി on Clubhouse

Updated: Apr 21, 2024
ടീം കൊച്ചി Clubhouse
1.5k Followers
2.2k Following
@9746999 Username

Bio

ജീവിതത്തിൽ പല തവണ തോറ്റ മനുഷ്യൻ 😂 ഇത് ഒരു തിരിച്ച് വരവാണ് ഒന്ന് താങ്ങിക്കോ 🎉🎊🎉

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
April 21, 2024 1,513 -1 -0.1%
March 15, 2024 1,514 +1 +0.1%
February 04, 2024 1,513 +1 +0.1%
January 18, 2024 1,512 +1 +0.1%
January 02, 2024 1,511 +1 +0.1%
December 17, 2023 1,510 +1 +0.1%
December 02, 2023 1,509 +2 +0.2%
November 18, 2023 1,507 +1 +0.1%
October 29, 2023 1,506 +1 +0.1%
October 20, 2023 1,505 +1 +0.1%

Charts

Member of

More Clubhouse users