ചിതലരിച്ച പുസ്തകതാളുകൾ on Clubhouse

ചിതലരിച്ച പുസ്തകതാളുകൾ Clubhouse
422 Members
🧀 Psychology 👋 Clubhouse Topics
Updated: Aug 14, 2022

Description

ജീവിക്കുക, ഞാൻ എന്നെ ഓർമ്മപെടുത്താറുണ്ട് എപ്പളും പക്ഷെ അധികവും ഞാൻ എന്നെ വായിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലൂടെ, ഇടങ്ങളിലൂടെ, കാഴ്ചയിലൂടെ എന്റെ പുസ്തകം നിറമുള്ളതാക്കാൻ ചിത്രങ്ങളും കഥയും കവിതയും ഉള്ളതാക്കാൻ വീണ്ടും വായിക്കാൻ വായിക്കപ്പെടാൻ. നീ നിന്നെ അളക്കുക ജീവിതമെന്ന അരിപ്പയിലൂടെ നീ കടന്നുപോയ സമയങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചുപോക്ക് പുസ്തകം പോലെ ഇടയ്ക്കിടെ തുറന്നു നോക്കുക വായിക്കുക ഓർമ്മകളാക്കി വെച്ചതൊക്കെയും

Rules

Share your random thoughts

ചീഞ്ഞതും ചീയാത്തതും ആയ ചിന്തകൾക്ക് സ്വാഗതം

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 19, 2022 422 -1 -0.3%
July 12, 2022 423 -1 -0.3%
June 03, 2022 424 +2 +0.5%
May 07, 2022 422 +2 +0.5%
April 30, 2022 420 +1 +0.3%
April 16, 2022 419 +1 +0.3%
March 27, 2022 418 -2 -0.5%
March 19, 2022 420 +2 +0.5%
March 11, 2022 418 +57 +15.8%
November 24, 2021 361 -4 -1.1%
November 07, 2021 365 -1 -0.3%
October 28, 2021 366 -4 -1.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs