ജനത ഗാരേജ് 007 on Clubhouse

ജനത ഗാരേജ് 007 Clubhouse
2.4k Members
Updated: Aug 14, 2022

Description

History tells us
POWERFUL PEOPLE COMES FROM POWERFUL PLACES
But the history was wrong..
𝙋𝙊𝙒𝙀𝙍𝙁𝙐𝙇 𝙋𝙀𝙊𝙋𝙇𝙀 𝙈𝘼𝙆𝙀 𝙋𝙇𝘼𝘾𝙀𝙎 𝙋𝙊𝙒𝙀𝙍𝙁𝙐𝙇

🔥🔥ജനത ഗാരേജ് 007🔥🔥


തെറ്റ് ചെയ്തവൻ വലിയവനായല്ലും സാധാരണക്കാരനായല്ലും ഈ ക്ലബിൻ്റെ അഡ്മിനായല്ലും പ്രതികരിക്കും..

𝙎𝙏𝘼𝙉𝘿 𝙐𝙋 𝙁𝙊𝙍 𝙒𝙃𝘼𝙏 𝙄𝙎 𝙍𝙄𝙂𝙃𝙏,
𝙀𝙑𝙀𝙉 𝙄𝙁 𝙔𝙊𝙐 𝘼𝙍𝙀 𝙎𝙏𝘼𝙉𝘿𝙄𝙉𝙂 𝘼𝙇𝙊𝙉𝙀


🅰🅻🆆🅰🆈🆂 🅰🅶🅰🅸🅽🆂🆃 🆃🅾🆇🅸🅲 🆁🅾🅾🅼🆂

JANATHA GARAGE
(We Are One)

ജനത ഗാരേജിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് ക്ലബ്ബ് ഹൗസ് അംഗങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതായി പ്രചാരത്തിലുണ്ട്..

മുട്ടാൻ നിക്കമ്പം മിനിമം ഒരു പക്വത വേണം.

ഇവിടെ എന്തും എടുക്കും🏴‍☠️🎵🏳️‍🌈💑💕🤬🔞🌅👑

Rules

കളം തട്ടകം 18+ പാൽകുപ്പികളോട്

കളം തട്ടകം 18+ തുടങ്ങിയ പാൽകുപ്പികളെ ഇവിടെ നിന്നും യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ REMOVE അടിക്കും...പിന്നെ അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വള്ളിയും പിടിച്ചു വരരുത്.. വന്നാൽ വീണ്ടും REMOVE അടിക്കും...

ന്യായമായ വള്ളിക്കൾ എടുക്കും

കട്ടക്ക് കൂടെ നിൽക്കും...

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 14, 2022 2,400 +100 +4.4%
July 26, 2022 2,300 -100 -4.2%
June 10, 2022 2,400 +100 +4.4%
March 12, 2022 2,300 +438 +23.6%
November 24, 2021 1,862 +6 +0.4%
November 23, 2021 1,856 +2 +0.2%
November 22, 2021 1,854 +1 +0.1%
November 21, 2021 1,853 +10 +0.6%
November 20, 2021 1,843 +7 +0.4%
November 19, 2021 1,836 +2 +0.2%
November 18, 2021 1,834 +19 +1.1%
November 15, 2021 1,815 -4 -0.3%
November 14, 2021 1,819 +1 +0.1%
November 13, 2021 1,818 +9 +0.5%
November 12, 2021 1,809 +6 +0.4%
November 11, 2021 1,803 +4 +0.3%
November 10, 2021 1,799 +7 +0.4%
November 09, 2021 1,792 +2 +0.2%
November 06, 2021 1,790 +8 +0.5%
November 05, 2021 1,782 -4 -0.3%
November 04, 2021 1,786 +43 +2.5%
November 02, 2021 1,743 -1 -0.1%
November 01, 2021 1,744 +2 +0.2%
October 31, 2021 1,742 +2 +0.2%
October 30, 2021 1,740 +12 +0.7%
October 29, 2021 1,728 -5 -0.3%
October 28, 2021 1,733 +1,007 +138.8%
August 26, 2021 726 +37 +5.4%
August 20, 2021 689 +20 +3.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs