എപ്പോഴും B+v on Clubhouse

എപ്പോഴും B+v Clubhouse
1.8k Members
😴 Gen Z 🍏 Education Topics
Updated: Nov 30, 2022

Description

നന്മയുടെ പ്രതിസ്പന്ദനം

ആർക്കും എന്തും തുറന്നു സംസാരിക്കുവാനുള്ള ഇടം.


Rules

പരസ്പര ബഹുമാനം

ശുഭചിന്തകൾ മാത്രം

മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുക

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,800 -4 -0.3%
November 22, 2021 1,804 -1 -0.1%
November 19, 2021 1,805 -2 -0.2%
November 16, 2021 1,807 -3 -0.2%
November 10, 2021 1,810 -2 -0.2%
November 04, 2021 1,812 -1 -0.1%
November 01, 2021 1,813 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,814 +28 +1.6%
August 23, 2021 1,786 -1 -0.1%
August 21, 2021 1,787 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs