ആനുകാലികം on Clubhouse

ആനുകാലികം Clubhouse
1k Members
Updated: Nov 10, 2023

Description

Current Affairs , History , Economics , Indian Polity Telegram 👉 https://t.me/pscbrains
Current Affairs : ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിക്കാം , പറയാം , പഠിക്കാം
ജാതി മതം രാഷ്ട്രീയം : തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു

Rules

Current Affairs

ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിക്കാം , പറയാം , പഠിക്കാം

ജാതി മതം രാഷ്ട്രീയം

തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 10, 2023 1,033 +5 +0.5%
October 10, 2023 1,028 +3 +0.3%
September 10, 2023 1,025 0 0.0%
August 13, 2023 1,025 +2 +0.2%
July 11, 2023 1,023 0 0.0%
June 18, 2023 1,023 0 0.0%
March 17, 2023 1,023 +23 +2.3%
January 04, 2023 1,000 +2 +0.3%
January 01, 2023 998 +2 +0.3%
December 28, 2022 996 +1 +0.2%
December 24, 2022 995 +9 +1.0%
December 01, 2022 986 +5 +0.6%
November 25, 2022 981 +1 +0.2%
November 18, 2022 980 +1 +0.2%
November 12, 2022 979 +1 +0.2%
November 05, 2022 978 +4 +0.5%
October 30, 2022 974 +5 +0.6%
October 23, 2022 969 +2 +0.3%
October 17, 2022 967 +3 +0.4%
October 10, 2022 964 +4 +0.5%
October 04, 2022 960 +5 +0.6%
September 30, 2022 955 +2 +0.3%
September 25, 2022 953 +2 +0.3%
September 19, 2022 951 +2 +0.3%
September 06, 2022 949 +4 +0.5%
August 21, 2022 945 +3 +0.4%
August 14, 2022 942 +3 +0.4%
August 01, 2022 939 +3 +0.4%
July 26, 2022 936 +5 +0.6%
July 19, 2022 931 +2 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs