گفتمان ملی برای ایران on Clubhouse

گفتمان ملی برای ایران Clubhouse
3.6k Members
Updated: Nov 6, 2023

Description

این کلاب محل هم اندیشی پیشکسوتان سیاسی و نسل جوان فرهیخته در بررسی تاریخ سیاسی معاصر ایران و مسایل اجتماعی،سیاسی،اقتصادی جاری کشور است. سرانجام راه حل و چگونگی برون رفت از بحرانهایی که جمهوری اسلامی برکشور تحمیل کرده است.
رعایت احترام به همه شرکت کنندگان در مباحث.: توهین، اتهام و برچسب زنی و اهانت به مفدسات ملی و دینی، مطلقا ممنوع است
انتخاب میهمانان و سخنگویان با شورای کلاب است.: دعوت سخنگویان در اتاق ها، مدت ماندن انها در استیج و تعیین وقت برای سخنگویان بنا بر تشخیص مدیراجرایی اتاق و‌شورای کلاب است. از مباحث خارج از موضوع اتاق جلوگیری میشود.
مسئولیت مطالب مطروحه در اتاق با سخنگویان است.برگزارکنندگان این اتاق هیچ سخنی از جانب سخنگویان را تاییدیا تکذیب نمیکند.از مباحثات دوطرفه جلوگیری میشود و پاسخگویی به نظر سخنگوی دیگربه صلاحدید شورای اتاق انجام ‌میشود.تمرکز اتاق فقط بر موضوع اتاق است.
این خانه، برای گفتگوی همگانی بخصوص نسل جوان و‌پیسکسوتان سیاسی ایران است در راستای همفکری متکی بر تجربه ها برای رهیابی بسوی ایران آزاد و آباد عدالت‌ مدار .

Some Club Members

More Clubs