ചായമക്കാനി....! on Clubhouse

ചായമക്കാനി....! Clubhouse
5.8k Members
Updated: Nov 25, 2022

Rules

ചായമക്കാനി

സൗഹൃദവും സ്നേഹവും പകർന്ന് നൽകുന്ന നല്ല മനുഷ്യരുടെ ചായമക്കാനി...!

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

- സ്നേഹം പറയുക, കേൾക്കുക.
- നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് വില നൽകുക
- നല്ല കേൾവിക്കാരനാവുക, പരസ്പര ബഹുമാനം നൽകുക
-മത സ്പർദ്ധ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത്
- രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് ചേർതിരിവുണ്ടാക്കരുത്
- വ്യക്തി ഹത്യ പാടില്ല

സമയക്രമം;

തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 6.30 മുതൽ 7.30 വരെ "നല്ല വാർത്തകളും പാട്ടും"...

ഞായറാഴ്ച്ച 6.30 മുതൽ "പാട്ടും പറച്ചിലും...."

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 5,800 +23 +0.4%
November 19, 2021 5,777 -3 -0.1%
November 16, 2021 5,780 -3 -0.1%
November 11, 2021 5,783 +1 +0.1%
November 08, 2021 5,782 +1 +0.1%
November 07, 2021 5,781 +5 +0.1%
November 03, 2021 5,776 -3 -0.1%
October 31, 2021 5,779 +4 +0.1%
October 29, 2021 5,775 -3 -0.1%
October 28, 2021 5,778 +373 +7.0%
August 27, 2021 5,405 +19 +0.4%
August 26, 2021 5,386 +13 +0.3%
August 25, 2021 5,373 +21 +0.4%
August 24, 2021 5,352 +10 +0.2%
August 23, 2021 5,342 +15 +0.3%
August 22, 2021 5,327 +19 +0.4%
August 21, 2021 5,308 +23 +0.5%
August 20, 2021 5,285 +13 +0.3%
August 19, 2021 5,272 +2 +0.1%
August 18, 2021 5,270 +278 +5.6%
July 31, 2021 4,992 +702 +16.4%
July 09, 2021 4,290 +51 +1.3%
July 08, 2021 4,239 +54 +1.3%
July 06, 2021 4,185 +35 +0.9%
July 05, 2021 4,150 +42 +1.1%
July 04, 2021 4,108 +105 +2.7%
July 03, 2021 4,003 +99 +2.6%
July 02, 2021 3,904 +135 +3.6%
June 29, 2021 3,769 +65 +1.8%
June 28, 2021 3,704 +119 +3.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs