ചായമക്കാനി....! on Clubhouse

ചായമക്കാനി....! Clubhouse
6k Members
Updated: Feb 6, 2024

Description

ചായമക്കാനി: സൗഹൃദവും സ്നേഹവും പകർന്ന് നൽകുന്ന നല്ല മനുഷ്യരുടെ ചായമക്കാനി...!
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്: - സ്നേഹം പറയുക, കേൾക്കുക.
- നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് വില നൽകുക
- നല്ല കേൾവിക്കാരനാവുക, പരസ്പര ബഹുമാനം നൽകുക
-മത സ്പർദ്ധ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത്
- രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് ചേർതിരിവുണ്ടാക്കരുത്
- വ്യക്തി ഹത്യ പാടില്ല
സമയക്രമം;: തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 6.30 മുതൽ 7.30 വരെ "നല്ല വാർത്തകളും പാട്ടും"...

ഞായറാഴ്ച്ച 6.30 മുതൽ "പാട്ടും പറച്ചിലും...."

Rules

ചായമക്കാനി

സൗഹൃദവും സ്നേഹവും പകർന്ന് നൽകുന്ന നല്ല മനുഷ്യരുടെ ചായമക്കാനി...!

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

- സ്നേഹം പറയുക, കേൾക്കുക.
- നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് വില നൽകുക
- നല്ല കേൾവിക്കാരനാവുക, പരസ്പര ബഹുമാനം നൽകുക
-മത സ്പർദ്ധ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത്
- രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് ചേർതിരിവുണ്ടാക്കരുത്
- വ്യക്തി ഹത്യ പാടില്ല

സമയക്രമം;

തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 6.30 മുതൽ 7.30 വരെ "നല്ല വാർത്തകളും പാട്ടും"...

ഞായറാഴ്ച്ച 6.30 മുതൽ "പാട്ടും പറച്ചിലും...."

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 06, 2024 6,013 +47 +0.8%
December 23, 2023 5,966 +8 +0.2%
November 11, 2023 5,958 +8 +0.2%
October 11, 2023 5,950 +8 +0.2%
September 11, 2023 5,942 -1 -0.1%
August 14, 2023 5,943 -2 -0.1%
July 12, 2023 5,945 +81 +1.4%
June 18, 2023 5,864 +67 +1.2%
March 18, 2023 5,797 +4 +0.1%
March 02, 2023 5,793 -7 -0.2%
March 12, 2022 5,800 +23 +0.4%
November 19, 2021 5,777 -3 -0.1%
November 16, 2021 5,780 -3 -0.1%
November 11, 2021 5,783 +1 +0.1%
November 08, 2021 5,782 +1 +0.1%
November 07, 2021 5,781 +5 +0.1%
November 03, 2021 5,776 -3 -0.1%
October 31, 2021 5,779 +4 +0.1%
October 29, 2021 5,775 -3 -0.1%
October 28, 2021 5,778 +373 +7.0%
August 27, 2021 5,405 +19 +0.4%
August 26, 2021 5,386 +13 +0.3%
August 25, 2021 5,373 +21 +0.4%
August 24, 2021 5,352 +10 +0.2%
August 23, 2021 5,342 +15 +0.3%
August 22, 2021 5,327 +19 +0.4%
August 21, 2021 5,308 +23 +0.5%
August 20, 2021 5,285 +13 +0.3%
August 19, 2021 5,272 +2 +0.1%
August 18, 2021 5,270 +278 +5.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs