പച്ച അവരാതം on Clubhouse

പച്ച അവരാതം Clubhouse
220 Members
🇮🇳 India Topic
Updated: Aug 10, 2022

Description

തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണിത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് അശ്ലീലമായി തോന്നാം. എന്നാൽ സഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള ചർച്ചയും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായ ചർച്ചകൾ ആയിരിക്കും നടക്കുക. തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്കായി ഏവർക്കും സ്വാഗതം.

Rules

സംസാരരീതി

സഹിഷ്ണുതയോടെയും സഭ്യമായും നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കു വയ്ക്കുക

Some Club Members

More Clubs