സ്ത്രീ ശബ്ദം സ്ത്രീ ശക്തി on Clubhouse

സ്ത്രീ ശബ്ദം സ്ത്രീ ശക്തി Clubhouse
1.3k Members
Updated: Sep 6, 2023

Description

GAIN FOLLOWERS IN CLUBHOUSE,INSTA & TWITTER
Entrance Manners: താങ്കൾ കയറുന്ന റൂമിൽ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ബിസിനസും ജോലിയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഉള്ളതിനാൽ വിദഗ്ധ ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക.
Speakers Panel: സംസാരിക്കാൻ സ്പീക്കർ ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.ശബ്ദകോലാഹലം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. നല്ല നെറ്റ്‌വർക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. സംസാരിക്കാൻ മൈക് ബ്ളിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Others: റൂമിൽ നടക്കാവുന്ന എല്ലാ മീറ്റിംഗുങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി മോഡറേറ്റർസിനെ നിർബന്ധമായും ഫോളോ ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കണിൽ *ഓൾവെയ്സ്* ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. പരസ്പരം ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ്.

Rules

Entrance Manners

താങ്കൾ കയറുന്ന റൂമിൽ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ബിസിനസും ജോലിയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഉള്ളതിനാൽ വിദഗ്ധ ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക.

Speakers Panel

സംസാരിക്കാൻ സ്പീക്കർ ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.ശബ്ദകോലാഹലം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. നല്ല നെറ്റ്‌വർക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. സംസാരിക്കാൻ മൈക് ബ്ളിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Others

റൂമിൽ നടക്കാവുന്ന എല്ലാ മീറ്റിംഗുങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി മോഡറേറ്റർസിനെ നിർബന്ധമായും ഫോളോ ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കണിൽ *ഓൾവെയ്സ്* ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. പരസ്പരം ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ്.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 06, 2023 1,333 -2 -0.2%
August 09, 2023 1,335 +1 +0.1%
July 07, 2023 1,334 +2 +0.2%
June 15, 2023 1,332 -4 -0.3%
March 15, 2023 1,336 +36 +2.8%
March 11, 2022 1,300 +6 +0.5%
November 12, 2021 1,294 +1 +0.1%
November 11, 2021 1,293 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,292 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,291 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,290 +16 +1.3%
August 26, 2021 1,274 +2 +0.2%
August 24, 2021 1,272 +2 +0.2%
August 22, 2021 1,270 +2 +0.2%
August 19, 2021 1,268 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs