ബാംഗളൂർ മല്ലൂസ് on Clubhouse

ബാംഗളൂർ മല്ലൂസ് Clubhouse
1.1k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

The best mallu group of Bangalore Mallus.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 1,106 +7 +0.7%
February 05, 2024 1,099 +2 +0.2%
December 22, 2023 1,097 +7 +0.7%
November 10, 2023 1,090 +4 +0.4%
October 10, 2023 1,086 +1 +0.1%
September 10, 2023 1,085 +4 +0.4%
August 13, 2023 1,081 +4 +0.4%
July 11, 2023 1,077 +2 +0.2%
June 18, 2023 1,075 +7 +0.7%
March 17, 2023 1,068 -32 -3.0%
November 05, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 12, 2022 1,000 +56 +6.0%
November 24, 2021 944 +10 +1.1%
November 14, 2021 934 +3 +0.4%
November 02, 2021 931 +2 +0.3%
October 29, 2021 929 +61 +7.1%
August 24, 2021 868 +2 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs