കത്തോലിക്കർ on Clubhouse

കത്തോലിക്കർ Clubhouse
1.5k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

Jesus
പഠന ക്ലാസ്സ്‌: വിശ്വാസം,ബൈബിൾ,പാരമ്പര്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ്.ഇവിടെ മറ്റു മതവിദ്വേഷമോ രാഷ്ട്രീയചർച്ചകളോ ജാതി നിന്ദയോ അനുവദിക്കില്ല
പരസ്പരബഹുമാനം: മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുകയും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും വേണം
കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനം: ക്ലബ്ബിൽ വരുന്ന വൈദികരെ ആദരിക്കണം.അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം.സംശയം നിവാരണം നടത്താം

Rules

പഠന ക്ലാസ്സ്‌

വിശ്വാസം,ബൈബിൾ,പാരമ്പര്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ്.ഇവിടെ മറ്റു മതവിദ്വേഷമോ രാഷ്ട്രീയചർച്ചകളോ ജാതി നിന്ദയോ അനുവദിക്കില്ല

പരസ്പരബഹുമാനം

മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുകയും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും വേണം

കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനം

ക്ലബ്ബിൽ വരുന്ന വൈദികരെ ആദരിക്കണം.അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം.ഡിബേറ്റ് മോഡൽ ഈ ക്ലബ്ബിൽ അനുവദിക്കില്ല.സംശയം നിവാരണം മാത്രം നടത്താം

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 1,503 +19 +1.3%
December 22, 2023 1,484 +22 +1.6%
November 10, 2023 1,462 +25 +1.8%
October 10, 2023 1,437 +116 +8.8%
September 11, 2023 1,321 +139 +11.8%
August 13, 2023 1,182 +29 +2.6%
July 11, 2023 1,153 +8 +0.7%
June 18, 2023 1,145 +23 +2.1%
March 17, 2023 1,122 +22 +2.0%
November 18, 2022 1,100 +100 +10.0%
September 30, 2022 1,000 +7 +0.8%
September 25, 2022 993 +3 +0.4%
September 19, 2022 990 +9 +1.0%
September 12, 2022 981 +15 +1.6%
September 06, 2022 966 +18 +1.9%
August 27, 2022 948 +10 +1.1%
August 21, 2022 938 +8 +0.9%
August 14, 2022 930 +8 +0.9%
August 08, 2022 922 +20 +2.3%
August 01, 2022 902 +46 +5.4%
July 26, 2022 856 +12 +1.5%
July 19, 2022 844 +22 +2.7%
July 13, 2022 822 +18 +2.3%
July 06, 2022 804 +8 +1.1%
June 30, 2022 796 +59 +8.1%
June 23, 2022 737 +26 +3.7%
June 17, 2022 711 +5 +0.8%
June 10, 2022 706 +6 +0.9%
June 03, 2022 700 +4 +0.6%
May 28, 2022 696 +5 +0.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs