ഗ്രാംഷിയൻ പഠന വേദി on Clubhouse

ഗ്രാംഷിയൻ പഠന വേദി Clubhouse
1.5k Members
Updated: May 12, 2022

Description

രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, സംവാദങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ ....

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 14, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 09, 2022 1,400 -38 -2.7%
November 09, 2021 1,438 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,439 +5 +0.4%
November 03, 2021 1,434 -1 -0.1%
October 29, 2021 1,435 +108 +8.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs