ഗ്രാംഷിയൻ പഠന വേദി on Clubhouse

ഗ്രാംഷിയൻ പഠന വേദി Clubhouse
1.4k Members
Updated: Mar 9, 2024

Description

രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, സംവാദങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ ....

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 09, 2024 1,478 0 0.0%
January 19, 2024 1,478 +3 +0.3%
December 05, 2023 1,475 +1 +0.1%
October 29, 2023 1,474 +1 +0.1%
September 29, 2023 1,473 0 0.0%
August 31, 2023 1,473 -1 -0.1%
August 02, 2023 1,474 0 0.0%
July 02, 2023 1,474 +4 +0.3%
April 06, 2023 1,470 0 0.0%
March 12, 2023 1,470 -30 -2.0%
April 14, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 09, 2022 1,400 -38 -2.7%
November 09, 2021 1,438 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,439 +5 +0.4%
November 03, 2021 1,434 -1 -0.1%
October 29, 2021 1,435 +108 +8.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs