ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ on Clubhouse

ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ Clubhouse
583 Members
Updated: Jun 19, 2024

Description

തിരുവനന്തപുരത്തു ജനിച്ചു വളർന്നവർക്കും, തിരുവനന്തപുരത്തു ജീവിക്കുന്നവർക്കും ജീവിച്ചവർക്കും, ഇതുവഴി കടന്നു പോയവർക്കും അതിലൊക്കെ ഉപരി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും സ്വാഗതം

പാരസ്പര ബഹുമാനം : 1) മതം, കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം, സമുദായം എന്നിവയെകുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പാടില്ല

2)ജാതി, മത, വർണ, വർഗ, ലിംഗ വിവേചനമോ അവഹേളനമോ അനുവദിക്കില്ല

3) പരസ്പര സ്നേഹവും ബഹുമാനവും സൂക്ഷിക്കുക

Rules

പാരസ്പര ബഹുമാനം

1) മതം, കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം, സമുദായം എന്നിവയെകുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പാടില്ല

2)ജാതി, മത, വർണ, വർഗ, ലിംഗ വിവേചനമോ അവഹേളനമോ അനുവദിക്കില്ല

3) പരസ്പര സ്നേഹവും ബഹുമാനവും സൂക്ഷിക്കുക

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 19, 2024 583 0 0.0%
March 17, 2024 583 +3 +0.6%
January 27, 2024 580 0 0.0%
December 13, 2023 580 0 0.0%
November 04, 2023 580 0 0.0%
October 04, 2023 580 +1 +0.2%
September 05, 2023 579 0 0.0%
August 07, 2023 579 0 0.0%
July 06, 2023 579 -1 -0.2%
April 12, 2023 580 +1 +0.2%
March 14, 2023 579 0 0.0%
December 23, 2022 579 +1 +0.2%
November 04, 2022 578 +1 +0.2%
October 16, 2022 577 -5 -0.9%
August 13, 2022 582 -1 -0.2%
August 06, 2022 583 +1 +0.2%
July 18, 2022 582 +1 +0.2%
July 05, 2022 581 +1 +0.2%
June 15, 2022 580 +2 +0.4%
May 26, 2022 578 -1 -0.2%
April 15, 2022 579 +3 +0.6%
March 26, 2022 576 -2 -0.4%
March 10, 2022 578 +3 +0.6%
November 21, 2021 575 +2 +0.4%
October 30, 2021 573 +1 +0.2%
October 28, 2021 572 +10 +1.8%
August 26, 2021 562 -1 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs