ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ on Clubhouse

ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ Clubhouse
582 Members
Updated: Sep 24, 2022

Description

തിരുവനന്തപുരത്തു ജനിച്ചു വളർന്നവർക്കും, തിരുവനന്തപുരത്തു ജീവിക്കുന്നവർക്കും ജീവിച്ചവർക്കും, ഇതുവഴി കടന്നു പോയവർക്കും അതിലൊക്കെ ഉപരി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും സ്വാഗതം

Rules

പാരസ്പര ബഹുമാനം

1) മതം, കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം, സമുദായം എന്നിവയെകുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പാടില്ല

2)ജാതി, മത, വർണ, വർഗ, ലിംഗ വിവേചനമോ അവഹേളനമോ അനുവദിക്കില്ല

3) പരസ്പര സ്നേഹവും ബഹുമാനവും സൂക്ഷിക്കുക

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 13, 2022 582 -1 -0.2%
August 06, 2022 583 +1 +0.2%
July 18, 2022 582 +1 +0.2%
July 05, 2022 581 +1 +0.2%
June 15, 2022 580 +2 +0.4%
May 26, 2022 578 -1 -0.2%
April 15, 2022 579 +3 +0.6%
March 26, 2022 576 -2 -0.4%
March 10, 2022 578 +3 +0.6%
November 21, 2021 575 +2 +0.4%
October 30, 2021 573 +1 +0.2%
October 28, 2021 572 +10 +1.8%
August 26, 2021 562 -1 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs