നന്മ മലയാളം on Clubhouse

നന്മ മലയാളം Clubhouse
4.7k Members
Updated: Sep 11, 2023

Description

ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മ, ലോകത്തിനു കീഴിലുള്ള എന്തും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും
𝓕𝓞𝓤𝓝𝓓𝓔𝓡𝓢 𝓞𝓕 നന്മ മലയാളം
\___________________________/
☄️ 𝓐𝓖 & 𝓛𝓔𝓞 🧊

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 11, 2023 4,746 -1 -0.1%
August 14, 2023 4,747 -1 -0.1%
July 12, 2023 4,748 0 0.0%
June 18, 2023 4,748 -2 -0.1%
March 18, 2023 4,750 +1 +0.1%
March 02, 2023 4,749 -51 -1.1%
November 12, 2022 4,800 +100 +2.2%
March 12, 2022 4,700 -5 -0.2%
November 21, 2021 4,705 +3 +0.1%
November 20, 2021 4,702 +2 +0.1%
November 19, 2021 4,700 +5 +0.2%
November 17, 2021 4,695 +5 +0.2%
November 16, 2021 4,690 -1 -0.1%
November 14, 2021 4,691 +4 +0.1%
November 13, 2021 4,687 -1 -0.1%
November 12, 2021 4,688 +4 +0.1%
November 11, 2021 4,684 +2 +0.1%
November 10, 2021 4,682 +4 +0.1%
November 09, 2021 4,678 +3 +0.1%
November 08, 2021 4,675 +3 +0.1%
November 07, 2021 4,672 +8 +0.2%
November 06, 2021 4,664 +6 +0.2%
November 05, 2021 4,658 +8 +0.2%
November 04, 2021 4,650 +5 +0.2%
November 03, 2021 4,645 +7 +0.2%
November 02, 2021 4,638 +8 +0.2%
November 01, 2021 4,630 +3 +0.1%
October 30, 2021 4,627 +12 +0.3%
October 29, 2021 4,615 +22 +0.5%
October 28, 2021 4,593 +16 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs