നുരയും കറിയും on Clubhouse

നുരയും കറിയും Clubhouse
1.4k Members
Updated: Sep 6, 2023

Description

A group of malayalees who gather together on a daily basis to discuss about Food, Travel, Toddy, Photography, Music, Literature & Friends.

Join Us, Let's

"TRAVEL THE WORLD"
"EAT GOOD FOOD"
"TAKE GREAT PHOTOS"
"LISTEN TO SOOTHING MUSIC"
"AND MAKE SOME GOOD MEMORIES" 🙂
1,: ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായി മനസിലാക്കിയിട്ടു മാത്രം പ്രതികരിക്കുക. രാഷ്ട്രീയം, ജാതി,മതം,വർണ വിവേചനം എന്നിവ ഇവിടെ അനുവദനീയമാ യിരിക്കുന്നതല്ല.
2,: ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ( )
3,: എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം മാനിക്കുക, അഥവാ എന്തെങ്കിലും എതിർ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സമാധാനപരമായി പറഞ്ഞു മനസിലാക്കുക, * മോഡറേറ്റർ- മാരുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും

Rules

1,

ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായി മനസിലാക്കിയിട്ടു മാത്രം പ്രതികരിക്കുക. രാഷ്ട്രീയം, ജാതി,മതം,വർണ വിവേചനം എന്നിവ ഇവിടെ അനുവദനീയമാ യിരിക്കുന്നതല്ല.

2,

ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ( )

3,

എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം മാനിക്കുക, അഥവാ എന്തെങ്കിലും എതിർ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സമാധാനപരമായി പറഞ്ഞു മനസിലാക്കുക, * മോഡറേറ്റർ- മാരുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 06, 2023 1,451 0 0.0%
August 09, 2023 1,451 -1 -0.1%
July 07, 2023 1,452 0 0.0%
June 15, 2023 1,452 -7 -0.5%
March 15, 2023 1,459 -41 -2.8%
October 23, 2022 1,500 +100 +7.2%
October 16, 2022 1,400 -100 -6.7%
October 09, 2022 1,500 +100 +7.2%
September 24, 2022 1,400 -100 -6.7%
September 11, 2022 1,500 +100 +7.2%
September 02, 2022 1,400 -100 -6.7%
March 11, 2022 1,500 +30 +2.1%
November 13, 2021 1,470 -1 -0.1%
October 30, 2021 1,471 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,472 +294 +25.0%
August 26, 2021 1,178 +6 +0.6%
August 25, 2021 1,172 +23 +2.1%
August 23, 2021 1,149 +21 +1.9%
August 20, 2021 1,128 +16 +1.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs