കോലുമിട്ടായി on Clubhouse

കോലുമിട്ടായി Clubhouse
204 Members
Updated: Jan 29, 2024

Description

കുട്ടികാലത്തു കോലുമിട്ടായി തിന്നാത്ത ആരാ ഉള്ളത് അല്ലെ... Nostalgia
ഏവർക്കും സ്വാഗതം : കടന്നു വരൂ കൂട്ടുകാരാവാം.മാന്യമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാം.ജസ്റ്റ്‌ ഫൺ. അസഭ്യമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താധിരിക്കുക.ചിലപ്പോ ഓടിയൻസിലേക് പറഞ്ഞുവിടും.😎
പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക : ക്ലബ്ബിൽ വരുന്നവർ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക.

Rules

ഏവർക്കും സ്വാഗതം

കടന്നു വരൂ കൂട്ടുകാരാവാം.മാന്യമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാം.ജസ്റ്റ്‌ ഫൺ. അസഭ്യമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താധിരിക്കുക.ചിലപ്പോ ഓടിയൻസിലേക് പറഞ്ഞുവിടും.😎

പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക

ക്ലബ്ബിൽ വരുന്നവർ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 29, 2024 204 0 0.0%
December 15, 2023 204 +1 +0.5%
November 05, 2023 203 0 0.0%
October 06, 2023 203 0 0.0%
September 06, 2023 203 0 0.0%
August 09, 2023 203 0 0.0%
July 07, 2023 203 0 0.0%
June 15, 2023 203 0 0.0%
March 15, 2023 203 0 0.0%
January 15, 2023 203 +1 +0.5%
November 30, 2022 202 +1 +0.5%
November 17, 2022 201 +1 +0.5%
October 23, 2022 200 +1 +0.6%
September 24, 2022 199 -1 -0.5%
September 11, 2022 200 -2 -1.0%
September 02, 2022 202 -1 -0.5%
August 20, 2022 203 -1 -0.5%
August 07, 2022 204 +2 +1.0%
July 31, 2022 202 -1 -0.5%
July 25, 2022 203 +1 +0.5%
July 18, 2022 202 -2 -1.0%
July 12, 2022 204 +10 +5.2%
June 29, 2022 194 -1 -0.6%
June 22, 2022 195 +2 +1.1%
June 16, 2022 193 +1 +0.6%
June 09, 2022 192 +1 +0.6%
June 02, 2022 191 +9 +5.0%
May 27, 2022 182 +2 +1.2%
May 13, 2022 180 -4 -2.2%
May 07, 2022 184 +1 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs