ನಾಟಿ ಮನೆ | NAATI MANE on Clubhouse

ನಾಟಿ ಮನೆ | NAATI MANE Clubhouse
3.7k Members
Updated: Aug 7, 2022

Description

ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
We don’t Judge anyone here. Just Express Yourself.

If you have any interesting,crazy ideas or suggestions to improve our club please ping @sunil_hc_gowda on Instagram.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 3,700 +4 +0.2%
November 19, 2021 3,696 -1 -0.1%
November 17, 2021 3,697 +2 +0.1%
November 16, 2021 3,695 +3 +0.1%
November 13, 2021 3,692 -1 -0.1%
November 11, 2021 3,693 +2 +0.1%
November 08, 2021 3,691 +3 +0.1%
November 06, 2021 3,688 +2 +0.1%
November 05, 2021 3,686 -3 -0.1%
November 03, 2021 3,689 +2 +0.1%
October 31, 2021 3,687 +2 +0.1%
October 28, 2021 3,685 +69 +2.0%
July 30, 2021 3,616 +237 +7.1%
July 09, 2021 3,379 -4 -0.2%
July 08, 2021 3,383 +14 +0.5%
July 06, 2021 3,369 +5 +0.2%
July 05, 2021 3,364 +15 +0.5%
July 04, 2021 3,349 +19 +0.6%
July 03, 2021 3,330 +55 +1.7%
July 01, 2021 3,275 +131 +4.2%
June 29, 2021 3,144 +53 +1.8%
June 28, 2021 3,091 +82 +2.8%
June 27, 2021 3,009 +55 +1.9%
June 26, 2021 2,954 +127 +4.5%
June 25, 2021 2,827 +110 +4.1%
June 24, 2021 2,717 +69 +2.7%
June 23, 2021 2,648 +83 +3.3%
June 22, 2021 2,565 +121 +5.0%
June 21, 2021 2,444 +94 +4.0%
June 20, 2021 2,350 +149 +6.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs