തെക്കിനിലെ മനോരോഗി 2.0 on Clubhouse

തെക്കിനിലെ മനോരോഗി 2.0 Clubhouse
1.2k Members
❤️ BIPOC 😴 Gen Z ❤️ BIPOC Topics
Updated: Mar 15, 2023

Description

•ℕ𝕒𝕘𝕒𝕧𝕒𝕝𝕝𝕚 𝕒𝕘𝕒𝕚𝕟 𝕣𝕖𝕒𝕕𝕪 𝕥𝕠 𝕗𝕒𝕔𝕖 𝕙𝕖𝕣 𝕖𝕟𝕪𝕞𝕖𝕤..😡

•𝕷𝖊𝖙𝖘 𝖙𝖆𝖑𝖐 𝖆𝖓𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗 𝖙𝖍𝖊 𝖘𝖐𝖞....👻
•𝕾𝖔𝖒𝖊 𝖜𝖊𝖗𝖊 𝖘𝖊𝖆𝖗𝖈𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖋𝖔𝖗 𝖍𝖆𝖕𝖕𝖎𝖓𝖊𝖉𝖉.... 😇

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 15, 2023 1,246 +46 +3.9%
March 11, 2022 1,200 -53 -4.3%
November 22, 2021 1,253 -1 -0.1%
November 20, 2021 1,254 -5 -0.4%
November 17, 2021 1,259 -2 -0.2%
November 12, 2021 1,261 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,262 +2 +0.2%
November 05, 2021 1,260 -5 -0.4%
October 30, 2021 1,265 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,263 -9 -0.8%
August 27, 2021 1,272 +4 +0.4%
August 25, 2021 1,268 +2 +0.2%
August 24, 2021 1,266 +2 +0.2%
August 23, 2021 1,264 +6 +0.5%
August 21, 2021 1,258 +20 +1.7%
August 20, 2021 1,238 -1 -0.1%
August 19, 2021 1,239 +15 +1.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs