പൊതുബോധം on Clubhouse

പൊതുബോധം Clubhouse
6.1k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

നീതിബോധത്തെ അപനിർമ്മിക്കുന്ന പൊതുബോധത്തെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുവഴി പൊതുബോധത്തെ പുനർവായിക്കുന്നു , പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നവർ അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പങ്ക് വെക്കുന്നത്. പൊതുബോധം ക്ലബ്ബിനോ, പേജിനോ, അഡ്മിനോ അതിൽ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. സ്പർധ വളർത്തുന്നതോ അധിക്ഷേപമാകുന്നതോ അശ്ലീലം കലർന്നതോ ആയ പരാമർശങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളവ സൈബർ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹവും നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടിവരുന്നവയുമായിരിക്കും എന്ന് ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 6,136 +6 +0.1%
February 05, 2024 6,130 +5 +0.1%
December 22, 2023 6,125 +6 +0.1%
November 10, 2023 6,119 0 0.0%
October 10, 2023 6,119 +9 +0.2%
September 11, 2023 6,110 +3 +0.1%
August 13, 2023 6,107 +4 +0.1%
July 11, 2023 6,103 -1 -0.1%
June 18, 2023 6,104 +16 +0.3%
March 17, 2023 6,088 -12 -0.2%
January 04, 2023 6,100 +100 +1.7%
October 23, 2022 6,000 +100 +1.7%
August 27, 2022 5,900 +100 +1.8%
July 19, 2022 5,800 +100 +1.8%
June 10, 2022 5,700 +100 +1.8%
May 08, 2022 5,600 +100 +1.9%
March 27, 2022 5,500 +100 +1.9%
March 12, 2022 5,400 +361 +7.2%
November 24, 2021 5,039 +5 +0.1%
November 22, 2021 5,034 +6 +0.2%
November 20, 2021 5,028 +1 +0.1%
November 19, 2021 5,027 +8 +0.2%
November 18, 2021 5,019 +4 +0.1%
November 17, 2021 5,015 +2 +0.1%
November 16, 2021 5,013 +1 +0.1%
November 15, 2021 5,012 +10 +0.2%
November 14, 2021 5,002 +3 +0.1%
November 13, 2021 4,999 +6 +0.2%
November 12, 2021 4,993 +5 +0.2%
November 11, 2021 4,988 +11 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs