കുഴിയാന on Clubhouse

കുഴിയാന Clubhouse
14.2k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

നുണകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.

കുഴിയാനയുടെ യുട്യൂബ് ചാനൽ :
https://youtube.com/channel/UCoS9nsfAr3hZrgloUk8X3uQ

കുഴിയാന fb page :
https://www.facebook.com/KuzhiyanaKoottayma


© ഞങ്ങളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ചർച്ചകളുടെ വീഡിയോസ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

Rules

കുഴിയാനയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്.

കുഴിയാനയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും Record and publish ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിന്റെ പൂർണ അവകാശം കുഴിയാന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 12, 2022 14,200 +100 +0.8%
September 06, 2022 14,100 +100 +0.8%
July 13, 2022 14,000 +100 +0.8%
June 03, 2022 13,900 +100 +0.8%
May 01, 2022 13,800 +100 +0.8%
March 19, 2022 13,700 +100 +0.8%
March 12, 2022 13,600 +570 +4.4%
November 24, 2021 13,030 +11 +0.1%
November 22, 2021 13,019 +12 +0.1%
November 21, 2021 13,007 +2 +0.1%
November 20, 2021 13,005 +19 +0.2%
November 19, 2021 12,986 -1 -0.1%
November 18, 2021 12,987 +10 +0.1%
November 17, 2021 12,977 +10 +0.1%
November 16, 2021 12,967 +4 +0.1%
November 15, 2021 12,963 +64 +0.5%
November 14, 2021 12,899 +8 +0.1%
November 13, 2021 12,891 +11 +0.1%
November 12, 2021 12,880 +62 +0.5%
November 11, 2021 12,818 +12 +0.1%
November 10, 2021 12,806 +6 +0.1%
November 09, 2021 12,800 +7 +0.1%
November 08, 2021 12,793 +21 +0.2%
November 06, 2021 12,772 -1 -0.1%
November 05, 2021 12,773 +13 +0.2%
November 04, 2021 12,760 +7 +0.1%
November 03, 2021 12,753 +20 +0.2%
November 01, 2021 12,733 +60 +0.5%
October 31, 2021 12,673 +14 +0.2%
October 30, 2021 12,659 +5 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs