കുഴിയാന on Clubhouse

കുഴിയാന Clubhouse
14.3k Members
Updated: Feb 6, 2024

Description

നുണകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.

കുഴിയാനയുടെ യുട്യൂബ് ചാനൽ :
https://youtube.com/channel/UCoS9nsfAr3hZrgloUk8X3uQ

കുഴിയാന fb page :
https://www.facebook.com/KuzhiyanaKoottayma


© ഞങ്ങളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ചർച്ചകളുടെ വീഡിയോസ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
കുഴിയാനയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്.: കുഴിയാനയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും Record and publish ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിന്റെ പൂർണ അവകാശം കുഴിയാന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.

Rules

കുഴിയാനയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്.

കുഴിയാനയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും Record and publish ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിന്റെ പൂർണ അവകാശം കുഴിയാന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 06, 2024 14,364 +14 +0.1%
December 23, 2023 14,350 +2 +0.1%
November 11, 2023 14,348 +15 +0.2%
October 11, 2023 14,333 +27 +0.2%
September 11, 2023 14,306 +1 +0.1%
August 14, 2023 14,305 +3 +0.1%
July 12, 2023 14,302 +3 +0.1%
June 18, 2023 14,299 -30 -0.3%
March 18, 2023 14,329 +7 +0.1%
March 02, 2023 14,322 +22 +0.2%
January 16, 2023 14,300 +100 +0.8%
November 12, 2022 14,200 +100 +0.8%
September 06, 2022 14,100 +100 +0.8%
July 13, 2022 14,000 +100 +0.8%
June 03, 2022 13,900 +100 +0.8%
May 01, 2022 13,800 +100 +0.8%
March 19, 2022 13,700 +100 +0.8%
March 12, 2022 13,600 +570 +4.4%
November 24, 2021 13,030 +11 +0.1%
November 22, 2021 13,019 +12 +0.1%
November 21, 2021 13,007 +2 +0.1%
November 20, 2021 13,005 +19 +0.2%
November 19, 2021 12,986 -1 -0.1%
November 18, 2021 12,987 +10 +0.1%
November 17, 2021 12,977 +10 +0.1%
November 16, 2021 12,967 +4 +0.1%
November 15, 2021 12,963 +64 +0.5%
November 14, 2021 12,899 +8 +0.1%
November 13, 2021 12,891 +11 +0.1%
November 12, 2021 12,880 +62 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs