﮼کلبه‌دوستی‌و‌‌همدلی on Clubhouse

﮼کلبه‌دوستی‌و‌‌همدلی Clubhouse
2.2k Members
Updated: Nov 6, 2023

Description

﮼احترام‌: ﮼احترام‌‌كن‌تا‌احترام‌شوي
﮼حرف‌زدن‌به‌نوبت: ﮼به‌نوبت‌حرف‌بزنيم‌تا‌فهميده‌شود‌از‌كجا‌از‌چي‌حرف‌ميزنيم
﮼دشنام‌دادن‌بند‌لطفآ: ﮼دشنام‌دادن‌نشان‌از‌شخصيت‌شام‌هست‌

Rules

﮼احترام‌

﮼احترام‌‌كن‌تا‌احترام‌شوي

﮼حرف‌زدن‌به‌نوبت

﮼به‌نوبت‌حرف‌بزنيم‌تا‌فهميده‌شود‌از‌كجا‌از‌چي‌حرف‌ميزنيم

﮼دشنام‌دادن‌بند‌لطفآ

﮼دشنام‌دادن‌نشان‌از‌شخصيت‌شام‌هست‌

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 06, 2023 2,276 +87 +4.0%
October 07, 2023 2,189 +122 +6.0%
September 07, 2023 2,067 +145 +7.6%
August 09, 2023 1,922 +322 +20.2%
July 08, 2023 1,600 +17 +1.1%
June 15, 2023 1,583 +738 +87.4%
November 18, 2021 845 +8 +1.0%
November 17, 2021 837 +18 +2.2%
November 16, 2021 819 +13 +1.7%
November 14, 2021 806 +6 +0.8%
November 13, 2021 800 +3 +0.4%
November 12, 2021 797 +5 +0.7%
November 10, 2021 792 +9 +1.2%
November 08, 2021 783 +16 +2.1%
November 06, 2021 767 +26 +3.6%
November 04, 2021 741 +51 +7.4%
November 01, 2021 690 +2 +0.3%
October 31, 2021 688 +9 +1.4%
October 30, 2021 679 +473 +229.7%
August 27, 2021 206 +11 +5.7%
August 26, 2021 195 +54 +38.3%
August 24, 2021 141 +3 +2.2%
August 23, 2021 138 +2 +1.5%
August 22, 2021 136 +4 +3.1%
August 21, 2021 132 +48 +57.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs