അയിന് on Clubhouse

അയിന് Clubhouse
1.3k Members
Updated: Mar 21, 2024

Description

We all start as strangers right ? So yeah , Welcome to our little family -“ AYIN”.First and foremost thing - we don’t follow time (strictly prohibited 😄) But we can promise you guys just one thing - once you enter our club we won’t disappoint you, you got this guys :) “Ayin”is basically a fun club - we conduct games, interesting discussion, loose talks (Mostly 😄) and everything you would love to listen. If you not sure where to go and really offhand , come to our room - we will talk. With love - Ayin 🌼

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 21, 2024 1,337 +4 +0.4%
January 30, 2024 1,333 +4 +0.4%
December 17, 2023 1,329 +5 +0.4%
November 06, 2023 1,324 -1 -0.1%
October 07, 2023 1,325 +1 +0.1%
September 07, 2023 1,324 +1 +0.1%
August 10, 2023 1,323 +1 +0.1%
July 08, 2023 1,322 -1 -0.1%
June 15, 2023 1,323 +14 +1.1%
March 15, 2023 1,309 +9 +0.7%
March 11, 2022 1,300 +116 +9.8%
November 22, 2021 1,184 +22 +1.9%
November 21, 2021 1,162 +13 +1.2%
November 19, 2021 1,149 +5 +0.5%
November 18, 2021 1,144 +2 +0.2%
November 17, 2021 1,142 +17 +1.6%
November 16, 2021 1,125 +6 +0.6%
November 15, 2021 1,119 +12 +1.1%
November 14, 2021 1,107 +26 +2.5%
November 12, 2021 1,081 +17 +1.6%
November 11, 2021 1,064 +43 +4.3%
November 08, 2021 1,021 +66 +7.0%
November 06, 2021 955 +94 +11.0%
November 04, 2021 861 +63 +7.9%
November 03, 2021 798 +5 +0.7%
October 31, 2021 793 +17 +2.2%
October 30, 2021 776 +15 +2.0%
October 29, 2021 761 +15 +2.1%
October 28, 2021 746 +420 +128.9%
August 24, 2021 326 +16 +5.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs