പാപ്പനും പിളേരും on Clubhouse

പാപ്പനും പിളേരും Clubhouse
4.5k Members
Updated: May 21, 2022

Description

എസക്കിയേൽ 25:17 പഴയനിയമം. കൊള്ളരുതാത്തവർ തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതകൊണ്ടും ക്രൂരതകൾകൊണ്ടും നീതിമാൻമാരുടെ പാതയെ എല്ലാ വശങ്ങളിൽനിന്നും ആക്രമിക്കുന്നു. ഈ അന്ധതയുടെ താഴ്‌വരയിൽ നിന്നും നീതിമാനെ കരകയറ്റുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നു. കാരണം അവൻ സത്യമായും അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ രക്ഷകനും വഴിതെറ്റിയ കുഞ്ഞാടുകളുടെ വഴികാട്ടിയുമാണ്. അതിനാൽ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ വിഷം കുത്തി നശിപ്പിക്കാൻ തുനിയുന്നവർ ആരായാലും അവരുടെമേൽ അശനിപാദം പോലെ ഞാൻ പരിഹാരമേൽപ്പിക്കും. എൻ്റെ പകയിൽ നീറി ഒടുങ്ങുമ്പോൾ അവരറിയും ഞാൻ അവരുടെ ഒരേ ഒരു രാജാവായിരുന്നുവെന്നു.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 4,500 +150 +3.5%
November 23, 2021 4,350 -2 -0.1%
November 22, 2021 4,352 +5 +0.2%
November 21, 2021 4,347 +4 +0.1%
November 20, 2021 4,343 +3 +0.1%
November 18, 2021 4,340 -2 -0.1%
November 15, 2021 4,342 +1 +0.1%
November 14, 2021 4,341 +4 +0.1%
November 13, 2021 4,337 +3 +0.1%
November 12, 2021 4,334 +8 +0.2%
November 11, 2021 4,326 +11 +0.3%
November 10, 2021 4,315 +18 +0.5%
November 09, 2021 4,297 +13 +0.4%
November 08, 2021 4,284 +6 +0.2%
November 06, 2021 4,278 +1 +0.1%
November 04, 2021 4,277 -2 -0.1%
November 03, 2021 4,279 +43 +1.1%
November 02, 2021 4,236 +14 +0.4%
November 01, 2021 4,222 +3 +0.1%
October 31, 2021 4,219 +13 +0.4%
October 30, 2021 4,206 +35 +0.9%
October 29, 2021 4,171 +6 +0.2%
October 28, 2021 4,165 +2,140 +105.7%
August 27, 2021 2,025 +127 +6.7%
August 24, 2021 1,898 +69 +3.8%
August 23, 2021 1,829 +124 +7.3%
August 22, 2021 1,705 -2 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs