การเมืองเรื่องใกล้ตัว on Clubhouse

การเมืองเรื่องใกล้ตัว Clubhouse
2.4k Members
Updated: Mar 11, 2024

Description

Striving for Excellent..

"หากคุณคิดจะสู้กับเผด็จการ เรามาอยู่ร่วมกัน"

"ศรัทธา" จักพึงมีให้กับความถูกต้องและเป็นธรรมในสังคมเพียงเท่านั้น

หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

1. หลักความเสมอภาค
ความเสมอภาคทางการเมืองประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกัน แสดงหลักความเสมอภาคทางการเมืองผ่านประชาชนทุกระดับทุกอาชีพที่ต่างมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน
ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจประชาชนทุกคนต้องไม่ถูกกีดกันในการประกอบอาชีพการประกอบการต้องเป็นไปอย่างเสรีเป็นธรรมไม่มีการผูกขาดทางการค้า หลักความเสมอภาคทางเศรษฐกิจผ่านเรื่องราวของประชาชนคนหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนอาชีพได้อย่างอิสระเสรี
ความเสมอภาคทางโอกาสบุคคลสามารถจะได้รับการศึกษา การรักษาพยาบาลและการให้บริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน

2. หลักสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่
สิทธิ คือ อำนาจอันชอบธรรม หรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง
เสรีภาพ คือ การมีอิสระที่จะกระทำสิ่งใด ๆ โดยต้องไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น
หน้าที่ คือ สิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นจากการปฏิบัติบุคคลย่อมมีสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ซึ่งการใช้สิทธิ เสรีภาพต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้กฏหมาย

3. หลักนิติธรรม
การใช้กฎหมายเป็นหลักในการบริหารประเทศ บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฏหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้กฏหมายต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

4. หลักการใช้เหตุผล
คือ การใช้หลักเหตุผลมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และหากมีการตัดสินปัญหาด้วยการออกเสียงต้องยอมรับมติของเสียงข้างมาก แต่ต้องเคารพสิทธิของเสียงส่วนน้อย

5. หลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง เช่น การออกเสียงประชามติ การเสนอถอดถอน ฯลฯ ทางอ้อม เช่น การเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศแทนตน
ทางตรง คือการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

Line : @212glswy
: omega_lao
FB : /groups/npcofthai

“If you start a room linked to our club, club admins may track your room stats via direcon.com”
40250

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2024 2,478 +9 +0.4%
January 21, 2024 2,469 +14 +0.6%
December 08, 2023 2,455 +33 +1.4%
October 31, 2023 2,422 +50 +2.2%
October 01, 2023 2,372 +93 +4.1%
September 01, 2023 2,279 +13 +0.6%
August 04, 2023 2,266 +23 +1.1%
July 03, 2023 2,243 +77 +3.6%
April 07, 2023 2,166 +3 +0.2%
March 13, 2023 2,163 -37 -1.7%
November 10, 2022 2,200 +100 +4.8%
September 17, 2022 2,100 +100 +5.0%
July 17, 2022 2,000 +100 +5.3%
June 08, 2022 1,900 +100 +5.6%
May 12, 2022 1,800 +100 +5.9%
April 01, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 09, 2022 1,600 +673 +72.6%
November 17, 2021 927 +158 +20.6%
November 07, 2021 769 +100 +15.0%
November 04, 2021 669 +2 +0.3%
November 03, 2021 667 +34 +5.4%
October 31, 2021 633 +311 +96.6%
August 25, 2021 322 +3 +1.0%
August 23, 2021 319 +2 +0.7%
August 22, 2021 317 +15 +5.0%
August 19, 2021 302 +8 +2.8%
August 18, 2021 294 +29 +11.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs