ഡോട്ട് കോലായി on Clubhouse

ഡോട്ട് കോലായി Clubhouse
5.1k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചും സംവദിക്കാം..

ഞങ്ങളുടെ മോഡുകളൊ, ലീഡർസോ ലോഡ്ജ് മുതലാളിമാരല്ല.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 5,157 +206 +4.2%
February 05, 2024 4,951 +154 +3.3%
December 22, 2023 4,797 +143 +3.1%
November 10, 2023 4,654 +179 +4.0%
October 10, 2023 4,475 +291 +7.0%
September 11, 2023 4,184 +399 +10.6%
August 13, 2023 3,785 +120 +3.3%
July 11, 2023 3,665 +29 +0.8%
June 18, 2023 3,636 +68 +2.0%
March 17, 2023 3,568 +68 +2.0%
December 24, 2022 3,500 +100 +3.0%
September 30, 2022 3,400 +100 +3.1%
August 21, 2022 3,300 +100 +3.2%
June 30, 2022 3,200 +100 +3.3%
June 03, 2022 3,100 +100 +3.4%
May 14, 2022 3,000 +100 +3.5%
April 10, 2022 2,900 +100 +3.6%
March 12, 2022 2,800 +393 +16.4%
November 24, 2021 2,407 +5 +0.3%
November 22, 2021 2,402 +8 +0.4%
November 19, 2021 2,394 +9 +0.4%
November 17, 2021 2,385 +7 +0.3%
November 15, 2021 2,378 +3 +0.2%
November 14, 2021 2,375 +7 +0.3%
November 13, 2021 2,368 +9 +0.4%
November 12, 2021 2,359 -2 -0.1%
November 11, 2021 2,361 +8 +0.4%
November 10, 2021 2,353 +1 +0.1%
November 09, 2021 2,352 +5 +0.3%
November 08, 2021 2,347 +8 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs