കുരുത്തംകെട്ടവർ on Clubhouse

കുരുത്തംകെട്ടവർ Clubhouse
2.4k Members
Updated: Nov 1, 2023

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 01, 2023 2,412 0 0.0%
October 01, 2023 2,412 +2 +0.1%
September 02, 2023 2,410 +2 +0.1%
August 04, 2023 2,408 -1 -0.1%
July 04, 2023 2,409 +62 +2.7%
November 24, 2021 2,347 +3 +0.2%
November 23, 2021 2,344 +3 +0.2%
November 22, 2021 2,341 +7 +0.3%
November 21, 2021 2,334 +15 +0.7%
November 19, 2021 2,319 +4 +0.2%
November 16, 2021 2,315 +11 +0.5%
November 15, 2021 2,304 +2 +0.1%
November 14, 2021 2,302 +7 +0.4%
November 13, 2021 2,295 +16 +0.8%
November 12, 2021 2,279 +3 +0.2%
November 11, 2021 2,276 +10 +0.5%
November 10, 2021 2,266 +6 +0.3%
November 09, 2021 2,260 -1 -0.1%
November 08, 2021 2,261 +16 +0.8%
November 07, 2021 2,245 +6 +0.3%
November 06, 2021 2,239 +7 +0.4%
November 05, 2021 2,232 +6 +0.3%
November 04, 2021 2,226 +2 +0.1%
November 03, 2021 2,224 +7 +0.4%
November 02, 2021 2,217 +8 +0.4%
November 01, 2021 2,209 +2 +0.1%
October 31, 2021 2,207 +9 +0.5%
October 30, 2021 2,198 +10 +0.5%
October 29, 2021 2,188 +5 +0.3%
October 28, 2021 2,183 +800 +57.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs