Perumathura__p.o on Clubhouse

Perumathura__p.o Clubhouse
300 Members
Updated: Jan 18, 2024

Description

★എന്ന᭄൭ല മറവ᭄യും കവർ൭ന്നടുത്ത᭄ര᭄ക്കുന്നു ന᭄ന്ന᭄൭ല ഞꪆ൭നന്ന ശത്രുവ᭄൭ന മറക്കꪆത്ത മനസ്സുമꪆയ᭄ മല്ല᭄ടꪆൻ വന്നꪆൽ മണ്ണ᭄ട്ട് മൂട᭄വꪆനും ഞങ്ങൾ മുത᭄രും★

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 18, 2024 300 +1 +0.4%
December 04, 2023 299 0 0.0%
October 29, 2023 299 0 0.0%
September 29, 2023 299 0 0.0%
August 30, 2023 299 +4 +1.4%
July 27, 2023 295 -1 -0.4%
July 01, 2023 296 +6 +2.1%
April 06, 2023 290 0 0.0%
March 11, 2023 290 +2 +0.7%
January 30, 2023 288 +1 +0.4%
January 26, 2023 287 +1 +0.4%
January 22, 2023 286 +1 +0.4%
January 18, 2023 285 -1 -0.4%
January 14, 2023 286 +7 +2.6%
January 03, 2023 279 +1 +0.4%
December 30, 2022 278 +1 +0.4%
December 26, 2022 277 +6 +2.3%
December 23, 2022 271 +29 +12.0%
November 29, 2022 242 +1 +0.5%
September 29, 2022 241 +1 +0.5%
September 16, 2022 240 +1 +0.5%
September 10, 2022 239 +1 +0.5%
August 05, 2022 238 -1 -0.5%
July 23, 2022 239 +2 +0.9%
July 17, 2022 237 +1 +0.5%
June 14, 2022 236 -1 -0.5%
June 01, 2022 237 +1 +0.5%
May 25, 2022 236 -1 -0.5%
May 18, 2022 237 -3 -1.3%
May 12, 2022 240 +1 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs