യുക്തിവാദിസംഘം, പാലക്കാട് on Clubhouse

യുക്തിവാദിസംഘം, പാലക്കാട് Clubhouse
604 Members
Updated: Mar 21, 2024

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 21, 2024 604 0 0.0%
January 30, 2024 604 0 0.0%
December 17, 2023 604 0 0.0%
November 06, 2023 604 0 0.0%
October 07, 2023 604 +3 +0.5%
September 07, 2023 601 0 0.0%
August 10, 2023 601 +6 +1.1%
July 08, 2023 595 -1 -0.2%
June 15, 2023 596 +17 +3.0%
March 15, 2023 579 0 0.0%
October 23, 2022 579 -1 -0.2%
October 16, 2022 580 +10 +1.8%
August 07, 2022 570 +2 +0.4%
July 18, 2022 568 +3 +0.6%
July 05, 2022 565 +2 +0.4%
June 22, 2022 563 +2 +0.4%
June 09, 2022 561 +2 +0.4%
May 20, 2022 559 +4 +0.8%
May 14, 2022 555 +2 +0.4%
April 30, 2022 553 +2 +0.4%
April 16, 2022 551 +2 +0.4%
April 09, 2022 549 +1 +0.2%
March 18, 2022 548 +2 +0.4%
March 11, 2022 546 +39 +7.7%
November 06, 2021 507 +2 +0.4%
October 28, 2021 505 +481 +2,004.2%
August 26, 2021 24 +1 +4.4%
August 22, 2021 23 -241 -91.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs