എന്റെ അഭിപ്രായം on Clubhouse

എന്റെ അഭിപ്രായം Clubhouse
2.5k Members
Updated: Sep 11, 2023

Description

_________________http://www.identitypublishers.org________________
...........................www.youtube.com / എന്റെ അഭിപ്രായം........................
|
|
വ്യക്തി അധിക്ഷേപം അനുവദനീയമല്ല.: തെറി വിളിക്കുന്നവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം. ചർച്ച വിഷയം മാറുന്നത് കണ്ടാൽ മോഡറേറ്റർമാർക്ക് ഇടപെടാം. മതവിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതാതു മതപ്രമാണം വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജയ് ശ്രീ രാം

Rules

വ്യക്തി അധിക്ഷേപം അനുവദനീയമല്ല.

തെറി വിളിക്കുന്നവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം. ചർച്ച വിഷയം മാറുന്നത് കണ്ടാൽ മോഡറേറ്റർമാർക്ക് ഇടപെടാം. മതവിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതാതു മതപ്രമാണം വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജയ് ശ്രീ രാം

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 11, 2023 2,558 +90 +3.7%
August 13, 2023 2,468 +20 +0.9%
July 11, 2023 2,448 +7 +0.3%
June 18, 2023 2,441 +26 +1.1%
March 17, 2023 2,415 +15 +0.7%
January 23, 2023 2,400 +100 +4.4%
January 12, 2023 2,300 -100 -4.2%
January 08, 2023 2,400 +100 +4.4%
October 23, 2022 2,300 +100 +4.6%
July 06, 2022 2,200 +100 +4.8%
May 28, 2022 2,100 +100 +5.0%
April 03, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 12, 2022 1,900 +593 +45.4%
November 24, 2021 1,307 -1 -0.1%
November 22, 2021 1,308 +8 +0.7%
November 21, 2021 1,300 -1 -0.1%
November 19, 2021 1,301 +21 +1.7%
November 16, 2021 1,280 +14 +1.2%
November 14, 2021 1,266 +7 +0.6%
November 13, 2021 1,259 +9 +0.8%
November 11, 2021 1,250 +1 +0.1%
November 09, 2021 1,249 +1 +0.1%
November 07, 2021 1,248 -3 -0.3%
November 05, 2021 1,251 +4 +0.4%
November 04, 2021 1,247 +6 +0.5%
November 01, 2021 1,241 +5 +0.5%
October 31, 2021 1,236 +10 +0.9%
October 30, 2021 1,226 +7 +0.6%
October 28, 2021 1,219 +543 +80.4%
August 26, 2021 676 +181 +36.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs