உணவும் ,உள்ளமும் on Clubhouse

உணவும் ,உள்ளமும் Clubhouse
3.8k Members
Updated: Aug 14, 2022

Description

𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞! 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 உணவும் உள்ளமும் 𝐂𝐥𝐮𝐛. 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲 𝐚𝐭 𝟔 𝐀𝐌 𝐭𝐨 𝟕.𝟑𝟎 𝐀.𝐌 𝐨𝐟 𝐈𝐒𝐓 𝐈𝐟 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐰𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐬 𝐨𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐉𝐮𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐎𝐮𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐛.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 16, 2022 3,800 +100 +2.8%
March 11, 2022 3,700 +383 +11.6%
November 23, 2021 3,317 +4 +0.2%
November 22, 2021 3,313 +9 +0.3%
November 20, 2021 3,304 +7 +0.3%
November 19, 2021 3,297 +4 +0.2%
November 18, 2021 3,293 +6 +0.2%
November 17, 2021 3,287 +2 +0.1%
November 16, 2021 3,285 +11 +0.4%
November 15, 2021 3,274 +7 +0.3%
November 14, 2021 3,267 +1 +0.1%
November 13, 2021 3,266 +3 +0.1%
November 12, 2021 3,263 +9 +0.3%
November 11, 2021 3,254 +7 +0.3%
November 10, 2021 3,247 +4 +0.2%
November 09, 2021 3,243 +14 +0.5%
November 08, 2021 3,229 +21 +0.7%
November 07, 2021 3,208 +6 +0.2%
November 06, 2021 3,202 +22 +0.7%
November 04, 2021 3,180 +5 +0.2%
November 03, 2021 3,175 +14 +0.5%
November 01, 2021 3,161 +6 +0.2%
October 30, 2021 3,155 +11 +0.4%
October 29, 2021 3,144 +10 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs