IRUTU ARAYIL MURATU KUTHU on Clubhouse

IRUTU ARAYIL MURATU KUTHU Clubhouse
6.3k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

Naanga Periya puluthi dan dawww
𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐥𝐲📌: (ɴᴏ ᴍᴏᴅꜱ🚫),(ɴᴏ ʜɪᴊᴀᴄᴋ⚠️👡),ɴᴏ ꜱᴄʀᴇᴇɴ ʀᴇᴄᴏʀᴅɪɴɢ📵(ᴀᴄᴄᴏʀᴅɪɴɢ ᴛᴏ ᴄʟᴜʙʜᴏᴜꜱᴇ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ɢᴜɪᴅᴇʟɪɴᴇꜱ ꜱᴄʀᴇᴇɴ ʀᴇᴄᴏʀᴅɪɴɢ ɪꜱ ꜱᴛʀɪᴄᴛʟʏ ᴘʀᴏʜɪʙɪᴛᴇᴅ⛓️(ᴡᴇ ᴍᴀɪɴᴛᴀɪɴ ᴄʟᴇᴀʀ ᴅᴇᴄᴏʀᴍ ᴀɴᴅ ɢᴇɴᴅᴇʀ ᴇQᴜᴀʟɪᴛʏ.
𝐖𝐞 𝐭𝐚𝐥𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧!: ʙᴇꜰᴏʀᴇ ᴡᴇ ʜᴏꜱᴛ 🔞+ ᴛᴏᴘɪᴄ, ᴡᴇ'ʟʟ ᴀꜱᴋ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴄᴏɴᴄᴇʀɴ(ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ ᴏᴋᴀʏ ᴡɪᴛʜ 🔞+ Qᴜᴇꜱᴛɪᴏɴꜱ)ᴀɴᴅ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ʙᴇʟᴏᴡ 🔞+ ᴡᴇ'ʟʟ ᴡᴏɴ'ᴛ ʟɪꜰᴛ ᴜ ᴜᴘ ɢᴜʏ'ꜱ(ᴋɪɴᴅʟʏ ᴅᴇʟᴇᴛᴇ ʏᴏᴜʀ ᴄʟᴜʙʜᴏᴜꜱᴇ)
𝐁𝐞 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐥𝐲!!: (ɴᴏ ᴏɴᴇ ɪꜱ ᴘᴇʀꜰᴇᴄᴛ)ꜱᴏᴏ ᴛʜɪꜱ ɪꜱ ᴊᴜᴅɢᴇᴍᴇɴᴛ ꜰʀᴇᴇ ᴢᴏɴᴇ. 🔞+ ᴛᴏᴘɪᴄꜱ ᴡᴇʟʟ ᴛᴀʟᴋ ʜᴇʀᴇ ᴀꜱ ᴀʜ ꜰᴜɴ ɴᴏᴛᴇ,(ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴅᴏᴇꜱɴ'ᴛ ʟɪᴋᴇ ᴍᴇᴀɴꜱ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴄᴏᴍᴇ)ʟᴇᴛꜱ ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴀɴᴅ ʀᴇꜱᴘᴇᴄᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀɴᴅ ᴡᴇ ᴡᴏɴ'ᴛ ᴛᴏʟᴇʀᴀᴛᴇ ʜᴀʀᴀꜱᴍᴇɴᴛ ʜᴇʀᴇ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 07, 2024 6,333 +17 +0.3%
December 24, 2023 6,316 +29 +0.5%
November 11, 2023 6,287 +20 +0.4%
October 11, 2023 6,267 +15 +0.3%
September 12, 2023 6,252 +7 +0.2%
August 14, 2023 6,245 +1 +0.1%
July 12, 2023 6,244 0 0.0%
June 19, 2023 6,244 +8 +0.2%
March 18, 2023 6,236 +10 +0.2%
March 02, 2023 6,226 +26 +0.5%
May 08, 2022 6,200 -100 -1.6%
May 01, 2022 6,300 +100 +1.7%
March 27, 2022 6,200 -100 -1.6%
March 19, 2022 6,300 +100 +1.7%
March 12, 2022 6,200 -29 -0.5%
November 24, 2021 6,229 +3 +0.1%
November 23, 2021 6,226 +1 +0.1%
November 22, 2021 6,225 +1 +0.1%
November 21, 2021 6,224 +3 +0.1%
November 20, 2021 6,221 +1 +0.1%
November 19, 2021 6,220 +2 +0.1%
November 18, 2021 6,218 +3 +0.1%
November 17, 2021 6,215 +2 +0.1%
November 15, 2021 6,213 -1 -0.1%
November 14, 2021 6,214 +4 +0.1%
November 13, 2021 6,210 +2 +0.1%
November 12, 2021 6,208 +6 +0.1%
November 10, 2021 6,202 +8 +0.2%
November 09, 2021 6,194 -2 -0.1%
November 08, 2021 6,196 +35 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs