நீ தானே என் பொன்வசந்தம் on Clubhouse

நீ தானே என் பொன்வசந்தம் Clubhouse
2.5k Members
Updated: Aug 8, 2022

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 21, 2022 2,500 -100 -3.9%
May 08, 2022 2,600 -1,100 -29.8%
April 24, 2022 3,700 -100 -2.7%
April 03, 2022 3,800 +100 +2.8%
March 27, 2022 3,700 -100 -2.7%
March 19, 2022 3,800 +100 +2.8%
March 12, 2022 3,700 +526 +16.6%
November 24, 2021 3,174 +3 +0.1%
November 23, 2021 3,171 +68 +2.2%
November 22, 2021 3,103 +79 +2.7%
November 19, 2021 3,024 +30 +1.1%
November 18, 2021 2,994 +136 +4.8%
November 17, 2021 2,858 +6 +0.3%
November 16, 2021 2,852 +1 +0.1%
November 15, 2021 2,851 +4 +0.2%
November 14, 2021 2,847 +121 +4.5%
November 13, 2021 2,726 +41 +1.6%
November 12, 2021 2,685 +49 +1.9%
November 11, 2021 2,636 +3 +0.2%
November 10, 2021 2,633 +77 +3.1%
November 09, 2021 2,556 +25 +1.0%
November 08, 2021 2,531 +58 +2.4%
November 07, 2021 2,473 +31 +1.3%
November 06, 2021 2,442 +156 +6.9%
November 04, 2021 2,286 +10 +0.5%
November 03, 2021 2,276 +83 +3.8%
October 30, 2021 2,193 +62 +3.0%
October 29, 2021 2,131 +46 +2.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs