എന്റെ കൂട്ടുക്കാർ on Clubhouse

എന്റെ കൂട്ടുക്കാർ Clubhouse
914 Members
Updated: Jan 30, 2023

Description

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്താണ് ??

അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും അത് ആയുധം
ആണ് എന്ന് , കുറച്ച് പേർ പറയും ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് , ചിലർ പറയും ബുദ്ധിയാണ് എന്ന് , ചിലർ പറയും സൈന്യബലം ആണ് എന്ന് . പക്ഷെ ഇതെല്ലം അപൂർണ്ണമാണ് .ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണ് "സൗഹൃദം"❤️

"Club il വരു നല്ല നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ നേടി എടുക്കു📍"

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 22, 2023 914 +1 +0.2%
December 23, 2022 913 -1 -0.2%
October 15, 2022 914 -6 -0.7%
July 24, 2022 920 -1 -0.2%
July 04, 2022 921 +1 +0.2%
June 28, 2022 920 +2 +0.3%
June 08, 2022 918 +1 +0.2%
May 12, 2022 917 -1 -0.2%
April 29, 2022 918 -3 -0.4%
March 09, 2022 921 +148 +19.2%
October 31, 2021 773 -16 -2.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs