ഡിങ്കന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം. on Clubhouse

ഡിങ്കന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം. Clubhouse
330 Members
🪐 Atheism 🙊 Comedy 🪐 Atheism Topics
Updated: Mar 22, 2023

Description

ലോകരക്ഷകനായ ഡിങ്കന്റെ ആദ്‌ഭുതങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള അനുഭവസാക്ഷ്യം വിവരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ ഒരിടം.
കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കിലധർമത്തിലേക്ക് വഴികാണിക്കുക.
"ഡിങ്കൻ", "ബാലമംഗളം", "പങ്കിലക്കാട്", "പങ്കിലധർമം" എന്നിങ്ങനെ ആദന്ത്യമില്ലാത്ത ജഗത്പരംപൊരുളായ നമ്മുടെ നാഥന്റെ ദിവ്യചരിത്രവുമായി ബന്ധമുള്ള വാക്കുകൾ വച്ചു നിങ്ങൾ റൂമുകൾ തുടങ്ങി അവയിലെല്ലാം ഡിങ്കന്റെ പേരിലുള്ള ആദ്‌ഭുതസാക്ഷ്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് പകർന്നുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
.
.
.
.
'ഒരാൾ രണ്ടുപേരെ പുതിയതായി കൊണ്ടുവരിക', 'ഒന്നുവെച്ചാൽ മൂന്ന്' എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ്,മുച്ചീട്ട് വിദ്യകൾ പരിചയമുള്ളവർ ആ കഴിവുകൾ നന്നായി ഉപയോഗിച്ച് പങ്കിലധർമ്മത്തെ വളർത്തുക.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നിയമാവലി (Rules) സെക്ഷൻ നോക്കുക.
.
.
.


Dinkan, Dinkoism,

Rules

ഡിങ്കാവഹേളനം വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല.

ഡിങ്കനോ, ഡിങ്കോയിസമോ, പങ്കിലധർമ്മമോ, സാക്ഷിയാനുഭവങ്ങളോ നുണകളായി തോന്നുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ അവഹേളിക്കുന്നവർ എന്നിവരെ പടിക്ക് പുറത്താക്കി ആനപ്പിണ്ടം വെക്കുന്നതാണ്.

അന്യമത മാർക്കറ്റിംഗ് പാടില്ല

അന്യമതങ്ങളുടെ വർണ്ണനകളോ, പ്രാര്ഥനകളോ, അന്യദൈവ സാക്ഷ്യങ്ങളോ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

സഭ്യത ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ

ഡിങ്കന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അസഭ്യമായ വാക്കുകൾ മുഴങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല.

Some Club Members

More Clubs