പള്ളി പറമ്പ് on Clubhouse

പള്ളി പറമ്പ് Clubhouse
1.4k Members
Updated: Jun 22, 2022

Description

💫🔥പള്ളി പറമ്പിൽ തെറി പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ കുർബാന കൂടിക്കാൻ കൊണ്ട് പോകും കുർബാന🔥 കൂടിക്കാൻ കൊണ്ട് പോയാൽ കുടുംബം കാണില്ല
Founder of:
♚༒Gᑌᒪᗩᑎ Ꮥᗩᗷ༒


ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങടെ ക്ഷമയെ തരണം ചെയ്യലെ ഇത് fighting club അല്ല അത് കൊണ്ട് വരരുത്
ഇത് അപേക്ഷ അല്ല warning ആണ് ok understaund

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,400 +199 +16.6%
November 22, 2021 1,201 +6 +0.6%
November 21, 2021 1,195 +9 +0.8%
November 20, 2021 1,186 +14 +1.2%
November 18, 2021 1,172 +31 +2.8%
November 17, 2021 1,141 +13 +1.2%
November 16, 2021 1,128 +41 +3.8%
November 13, 2021 1,087 -1 -0.1%
November 11, 2021 1,088 +8 +0.8%
November 10, 2021 1,080 +2 +0.2%
November 09, 2021 1,078 +139 +14.9%
November 06, 2021 939 +42 +4.7%
November 05, 2021 897 -1 -0.2%
November 04, 2021 898 +56 +6.7%
November 02, 2021 842 +24 +3.0%
November 01, 2021 818 +1 +0.2%
October 31, 2021 817 +18 +2.3%
October 30, 2021 799 +14 +1.8%
October 29, 2021 785 -2 -0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs