നാടൻ മലയാളി on Clubhouse

നാടൻ മലയാളി Clubhouse
1k Members
Updated: Mar 24, 2024

Description

എല്ലാ നല്ലവരായ മലയാളികൾക്കും,മലയാള ഭാഷയെ ഇഷ്ട്ടപെടുന്നവർക്കും ഈ കേരം തിങ്ങുന്ന മലനാട്ടിന്റെ കൊച്ച് കൊച്ച് സന്തോഷങ്ങൾ പങ്ക് വെച്ചും ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായും.ആറു നാട്ടിൽ നൂറ് ഭാഷ എന്ന് പറയുംപോലെ വൈവിദ്ധ്യമായ നമ്മുടെ ഭാഷ കേൾക്കാം അതോടൊപ്പം തമാശകളും, പാട്ടുകളും, കളികളും ഒക്കെയായി നമ്മുക്ക് ഒരു കുടുംബം ആവാം 👍

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 24, 2024 1,098 0 0.0%
February 03, 2024 1,098 0 0.0%
December 20, 2023 1,098 +1 +0.1%
November 09, 2023 1,097 +2 +0.2%
October 09, 2023 1,095 +3 +0.3%
September 10, 2023 1,092 +2 +0.2%
August 12, 2023 1,090 +1 +0.1%
July 10, 2023 1,089 +2 +0.2%
June 17, 2023 1,087 -15 -1.4%
March 17, 2023 1,102 +2 +0.2%
March 11, 2022 1,100 +44 +4.2%
November 24, 2021 1,056 +2 +0.2%
November 23, 2021 1,054 +3 +0.3%
November 22, 2021 1,051 +1 +0.1%
November 21, 2021 1,050 +33 +3.3%
November 18, 2021 1,017 +31 +3.2%
November 16, 2021 986 +32 +3.4%
November 15, 2021 954 +1 +0.2%
November 14, 2021 953 +23 +2.5%
November 13, 2021 930 +10 +1.1%
November 12, 2021 920 +11 +1.3%
November 11, 2021 909 +55 +6.5%
November 10, 2021 854 +8 +1.0%
November 09, 2021 846 +137 +19.4%
November 02, 2021 709 -6 -0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs