ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാം on Clubhouse

ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാം Clubhouse
990 Members
📖 Writing 📚 Books Topics
Updated: Oct 3, 2022

Description

"കുറച്ചു നേരം മനസ്സു തുറന്നു ചിരിക്കുവാനും...ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത യാത്രയിൽ അറിഞ്ഞതോ ആയ കഥകൾ മനസ്സു തുറന്നു പങ്കു വക്കാൻ ഒരിടം...

നമ്മൾ കുറച്ചു കസേരകൾ ഉമ്മറത്തിടുന്നു... സൗഹൃദം ദൃഢമാക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നു...ആ ഒത്തുകൂടലിൽ പുതിയ കഥകൾ പിറക്കുന്നു... ജീവിതങ്ങൾ പറയുന്നു...തമാശകൾ ഒഴുകുന്നു....പരിഭവങ്ങൾ മാറ്റി വക്കുന്നു...ഇന്നേക്ക് മാത്രമായി പിരിയുന്നു..."


*സമയം : 9.30 മുതൽ 12.30 വരെ*

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 30, 2022 990 -1 -0.2%
September 24, 2022 991 +1 +0.2%
September 18, 2022 990 -1 -0.2%
September 11, 2022 991 +2 +0.3%
September 02, 2022 989 +1 +0.2%
August 26, 2022 988 +1 +0.2%
August 13, 2022 987 +2 +0.3%
August 07, 2022 985 +1 +0.2%
July 31, 2022 984 -4 -0.5%
July 25, 2022 988 +2 +0.3%
July 18, 2022 986 +3 +0.4%
July 12, 2022 983 -3 -0.4%
July 05, 2022 986 +1 +0.2%
June 28, 2022 985 +2 +0.3%
June 22, 2022 983 +1 +0.2%
June 09, 2022 982 +2 +0.3%
June 02, 2022 980 -1 -0.2%
May 13, 2022 981 +1 +0.2%
May 06, 2022 980 -1 -0.2%
March 26, 2022 981 +9 +1.0%
March 10, 2022 972 +53 +5.8%
November 21, 2021 919 +12 +1.4%
November 18, 2021 907 +6 +0.7%
November 14, 2021 901 +4 +0.5%
November 13, 2021 897 +13 +1.5%
November 08, 2021 884 +20 +2.4%
November 01, 2021 864 +1 +0.2%
October 31, 2021 863 +13 +1.6%
October 29, 2021 850 +2 +0.3%
October 28, 2021 848 +191 +29.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs