தத்துபித்து-All Audience. on Clubhouse

தத்துபித்து-All Audience. Clubhouse
2.2k Members
👥 Social Issues 🔬 Science 👥 Social Issues Topics
Updated: Mar 18, 2023

Description

We discuss all type of subjects from Sambar Rice to Sex. Rocket Science to Rasavada…..come and explore and you may enlighten your thoughts too.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 2,237 -5 -0.3%
March 02, 2023 2,242 +42 +2.0%
December 20, 2022 2,200 +100 +4.8%
July 06, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 12, 2022 2,000 +80 +4.2%
November 24, 2021 1,920 +2 +0.2%
November 23, 2021 1,918 +4 +0.3%
November 22, 2021 1,914 +149 +8.5%
November 20, 2021 1,765 +1 +0.1%
November 14, 2021 1,764 +13 +0.8%
November 13, 2021 1,751 +4 +0.3%
November 12, 2021 1,747 +3 +0.2%
November 11, 2021 1,744 +3 +0.2%
November 09, 2021 1,741 +5 +0.3%
November 06, 2021 1,736 +62 +3.8%
November 05, 2021 1,674 -1 -0.1%
November 04, 2021 1,675 +5 +0.3%
November 03, 2021 1,670 +1 +0.1%
November 02, 2021 1,669 +2 +0.2%
November 01, 2021 1,667 +3 +0.2%
October 31, 2021 1,664 +6 +0.4%
October 30, 2021 1,658 +54 +3.4%
October 29, 2021 1,604 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs