جنبش براندازی جمهوری اسلامی در ایران on Clubhouse

جنبش براندازی جمهوری اسلامی در ایران Clubhouse
1.2k Members
Updated: Feb 10, 2024

Description

◉ تعریف (مانیفست) براندازی:
حرکتی اجتماعی است در ایران امروز با پیش فرض حفظ یکپارچگی خاک ایران برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به دو اصل:
✔︎1-جدایی دین از هسته های قدرت
✔︎2-تضمین حقوق اساسی شهروندی قرن بیست و یکمی برای همه ایرانیان.

◉ هدف های براندازی:
براندازی سه هدف دارد:
✔︎۱-ساختار ولایت مطلقه فقیه
✔︎۲-سپاه پاسداران اسلام
✔︎۳-مبانی عقیدتی جمهوری اسلامی
تنها زمانی می توانید خود را در مسیر براندازی بدانید، که برانداز هر سه هدف با هم باشید نه فقط یک یا دو تای آن ها.

❖ آیا براندازی جمهوری اسلامی بدون درگیری با مبانی عقیدتی آن ممکن است؟

اصولاً براندازی حکومت های ایدئولوژیک بدون درگیری با مبانی عقیدتی آنها غیر ممکن است. یک حکومت ایدئولوژیک چیزی به جز مبانی عقیدتی اش نیست.

هر ساختار مجموعه ای از قوانین و فرایند ها است.
قوانینی که یک ساختار قدرت را شکل می دهد، از مبانی عقیدتی آن برخاسته.
قوانین ساختار قدرت آلمان نازی از مبانی عقیدتی آلمان نازی یعنی ایدئولوژی نازیسم می آمد.
قوانین ساختار قدرت شوروی سابق از مبانی عقیدتی شوروی سابق یعنی کمونیسم می آمد.

نمی توان گفت «نه به اتحاد جماهیر شوروی» ولی کاری به مبانی عقیدتی شوروی سابق نداشت و از مردم دعوت کرد چیزی خلاف کمونیسم نگویند چون میلیون ها کمونیست ناراحت می شوند.

نمی توان گفت «نه به آلمان نازی» ولی کاری به مبانی عقیدتی آلمان نازی یعنی نازیسم نداشت. نمی توان همزمان که برای براندازی هیتلر تلاش می کنید بگویید: «ولی کاری به نازیسم نداشته باشید، میلیون ها آلمانی این ایدئولوژی را مقدس می دانند.»

مشکل اصلی همین است که آن میلیون ها کمونیست یا این میلیون ها نازی سر کار بودند. بلوک غرب برای مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی اول به مقابله با کمونیسم پرداخت و با نهایت توان گفتمانی و ایدئولوژیک خود، کمونیسم را خوار و خفیف و ذلیل کرد.
نمی توان گفت من می خواهم خامنه ای برود ولی به مبانی عقیدتی ولایت مطلقه فقیه (نیابت از شخصیتی تخیلی به نام امام زمان) که به خامنه ای داعیه ی حکومت و ولایت مطلقه بر جان و مال و ناموس هشتاد میلیون ایرانی داده کاری ندارم چون عده ای ناراحت می شوند.
در بهترین حالت خامنه ای می رود و بر پایه همان ویروس عقیدتی، بیماری به گونه ای دیگر خود را نشان خواهد داد.

براندازی بدون دین زدایی از هسته های قدرت معنایی جز استمرار طلبی و پوست اندازی جمهوری اسلامی ندارد.

پیام فضلی
@dialecticum

Some Club Members

More Clubs