പാട്ടും സിനിമയും on Clubhouse

പാട്ടും സിനിമയും Clubhouse
1.2k Members
🎧 Music 🎞 Movies Topics
Updated: Jun 22, 2022

Description

ഈ ക്ലബ്‌ മെംബേർസ് നു കൂടി റൂംസ് സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്ലബ്‌ ആണ്. എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കു.
സിനിമയുടെയും പാട്ടിന്റെയും ഏതു വിഷയവും നിങ്ങൾക്കു സംസാരിക്കാം.
പാട്ടുകളെയും സിനിമകളെയും സ്നേഹിക്കുകയും അറിയാൻ ശ്രേമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പാട്ടും സിനിമയും എന്ന ഈ ക്ലബ്ബിലേക് സ്വാഗതം.... ☺️🌹

Rules

Respect everyone

Be a good listener

Be friendly

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 10, 2022 1,200 +12 +1.1%
November 13, 2021 1,188 -1 -0.1%
November 04, 2021 1,189 -1 -0.1%
October 29, 2021 1,190 +7 +0.6%
August 27, 2021 1,183 +1 +0.1%
August 25, 2021 1,182 +2 +0.2%
August 23, 2021 1,180 +2 +0.2%
August 21, 2021 1,178 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs