നമുക്ക് ചർച്ചചെയ്യാം on Clubhouse

നമുക്ക് ചർച്ചചെയ്യാം Clubhouse
328 Members
🌳 Philosophy 🍏 Education Topics
Updated: Sep 29, 2022

Description

സ്വന്തം ആശയങ്ങളെ പങ്കുവക്കാം.
(Serious discussion only)

Rules

No Hate Speech or Bullying

Bullying of any kind isn't allowed, and degrading comments about things like race, religion, culture, sexual orientation, gender or identity will not be tolerated.

Be Kind and Courteous

We're all in this together to create a welcoming environment. Let's treat everyone with respect. Healthy debates are natural, but kindness is required.

Respect Everyone's Privacy

Being part of this group requires mutual trust. Authentic, expressive discussions make groups great, but may also be sensitive and private. What's shared in the group should stay in the group.

Charts

Some Club Members

More Clubs