ഉത്തമ ഗീതം on Clubhouse

ഉത്തമ ഗീതം Clubhouse
1.8k Members
Updated: Mar 17, 2024

Description

U ✝️ H A M A G E E T H A M 🎵🎵
Song of Songs | שירהשירים | Shir-ha-Shirim | പാട്ടുകളുടെ പാട്ട്

Official Moderater’s
🌀Shelly Kurian
🌀Sheeba Thomas
🌀GKP Dileep

Daily Schedule
🎙️I ⏰10.30-11.15
🎙️II ⏰11.15-11.50
🎙️III ⏰11.50-12.30
📖🟢⏰11.00 Message
📖🟢⏰12.00 Message

🔹Opening ▪️⏰ IST 10.30 PM👉GKP
———————————————————
I▪️⏰10.30-11.00👉GKP
———————————————————
🟢 Message 📖 & Prayer
⏰▪️11.00-11.10👉Paulson Stephen/Jose Samuel/Shaji John Chacko
———————————————————
I▪️⏰11.10-11.15👉GKP
———————————————————
II▪️⏰11.15-11.50👉Sheeba Thomas
———————————————————
III▪️⏰11.50-12.00👉Shelly Kurian
———————————————————
🟢 Message 📖 & Prayer
⏰▪️12.00-12.10👉Binu Charutha
———————————————————
III▪️⏰12.10-12.30👉Shelly Kurian
———————————————————
🔹Closing▪️⏰ IST 12.30 AM👉Shelly Kurian
———————————————————

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2024 1,840 +40 +2.3%
January 27, 2024 1,800 +31 +1.8%
December 13, 2023 1,769 +44 +2.6%
November 04, 2023 1,725 +30 +1.8%
October 04, 2023 1,695 +103 +6.5%
September 05, 2023 1,592 +25 +1.6%
August 07, 2023 1,567 +47 +3.1%
July 06, 2023 1,520 +116 +8.3%
April 11, 2023 1,404 +3 +0.3%
March 14, 2023 1,401 +1 +0.1%
January 26, 2023 1,400 +100 +7.7%
October 09, 2022 1,300 +100 +8.4%
July 18, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 06, 2022 1,100 +100 +10.0%
April 15, 2022 1,000 +8 +0.9%
April 08, 2022 992 +13 +1.4%
April 02, 2022 979 +15 +1.6%
March 26, 2022 964 +16 +1.7%
March 18, 2022 948 +17 +1.9%
March 10, 2022 931 +246 +36.0%
November 21, 2021 685 +7 +1.1%
November 17, 2021 678 +7 +1.1%
November 16, 2021 671 +1 +0.2%
November 15, 2021 670 +1 +0.2%
November 14, 2021 669 +2 +0.3%
November 13, 2021 667 +8 +1.3%
November 12, 2021 659 +10 +1.6%
November 08, 2021 649 +8 +1.3%
November 07, 2021 641 +25 +4.1%
November 02, 2021 616 +5 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs