ഉത്തമ ഗീതം on Clubhouse

ഉത്തമ ഗീതം Clubhouse
1.2k Members
Updated: Sep 24, 2022

Description

U ✝️ H A M A G E E T H A M 🎵🎵
Song of Songs | שירהשירים | Shir-ha-Shirim | പാട്ടുകളുടെ പാട്ട്
👉Daily Schedule
🟢 Opening ▪️⏰ IST 10.00 PM👉Shelly
———————————————————
I▪️⏰10.00-10.30👉Shelly Kurian
———————————————————
II▪️⏰10.30-11.00👉Sindhia Caraline P
———————————————————
III▪️⏰11.00-11.30👉Price T
———————————————————
IV▪️⏰11.30-11.55👉Sheeba Thomas
———————————————————
🟢 Message 📖 & Prayer 🙏
⏰▪️11.55-12.00👉Paulson Stephen/Jose Samuel/Shaji John Chacko
———————————————————
V▪️⏰12.00-12.30👉Shyla Mathew
———————————————————
VI▪️⏰12.30-12.55👉GKP
———————————————————
♦️Announcements
———————————————————
🟢 Message 📖 & Prayer 🙏
⏰▪️12.55-01.00👉Binu Charutha
———————————————————
🟢 Closing ▪️⏰ IST 01.00 AM 👉GKP

———————————————————

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 18, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 06, 2022 1,100 +100 +10.0%
April 15, 2022 1,000 +8 +0.9%
April 08, 2022 992 +13 +1.4%
April 02, 2022 979 +15 +1.6%
March 26, 2022 964 +16 +1.7%
March 18, 2022 948 +17 +1.9%
March 10, 2022 931 +246 +36.0%
November 21, 2021 685 +7 +1.1%
November 17, 2021 678 +7 +1.1%
November 16, 2021 671 +1 +0.2%
November 15, 2021 670 +1 +0.2%
November 14, 2021 669 +2 +0.3%
November 13, 2021 667 +8 +1.3%
November 12, 2021 659 +10 +1.6%
November 08, 2021 649 +8 +1.3%
November 07, 2021 641 +25 +4.1%
November 02, 2021 616 +5 +0.9%
November 01, 2021 611 +9 +1.5%
October 30, 2021 602 +5 +0.9%
October 29, 2021 597 +360 +151.9%
August 26, 2021 237 +7 +3.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs