അക്ഷയ സംരംഭകർ on Clubhouse

അക്ഷയ സംരംഭകർ Clubhouse
742 Members
Updated: Sep 28, 2022

Description

അക്ഷയ സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരിടം...

Rules

നിയമങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ ഒരു അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം സംരംഭകർ ആയിരിക്കണം. സഭ്യമായ ഭാഷ മാത്രം.

ശ്രദ്ധിക്കുക

അക്ഷയ സംരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആയതിനാൽ സംരംഭകർ മാത്രം ചേരുക ക്ലബ്ബ് ഹൗസ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക

നിർബന്ധമായവ

Profile ൽ centre code ഉണ്ടാവണം

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 30, 2022 742 -2 -0.3%
August 11, 2022 744 +4 +0.6%
July 29, 2022 740 +2 +0.3%
July 22, 2022 738 +3 +0.5%
July 16, 2022 735 +2 +0.3%
July 09, 2022 733 +5 +0.7%
July 02, 2022 728 +1 +0.2%
June 19, 2022 727 +2 +0.3%
June 13, 2022 725 +1 +0.2%
June 06, 2022 724 +3 +0.5%
May 31, 2022 721 +4 +0.6%
May 17, 2022 717 +1 +0.2%
May 04, 2022 716 +2 +0.3%
April 27, 2022 714 +1 +0.2%
April 20, 2022 713 +4 +0.6%
April 06, 2022 709 +1 +0.2%
March 30, 2022 708 +3 +0.5%
March 22, 2022 705 +4 +0.6%
March 15, 2022 701 +10 +1.5%
February 21, 2022 691 +8 +1.2%
October 31, 2021 683 -1 -0.2%
October 29, 2021 684 -72 -9.6%
August 23, 2021 756 -1 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs