അശ്വമേധം അറിവിന്റെ യുദ്ധം on Clubhouse

അശ്വമേധം അറിവിന്റെ യുദ്ധം Clubhouse
2.8k Members
📰 Current Events 🙋🏾‍♀️ Trivia 📰 Current Events Topics
Updated: Mar 17, 2023

Description

"മനസിലുള്ള ആളെ കണ്ടെത്തി പറയാം"Kerala's 1'st Clubhouse Ashwamedham

Rules

Rule 1

anyone can join and participate who passionate about sharing and getting knowledge.

Rule 2

21 questions will be asked. One jury will be there to approve and help you.

Rule 3

The person should have atleast some relevance in society. WWE personalities are banned here.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 2,869 -31 -1.1%
December 01, 2022 2,900 +100 +3.6%
May 21, 2022 2,800 +100 +3.8%
March 11, 2022 2,700 +78 +3.0%
November 24, 2021 2,622 +1 +0.1%
November 22, 2021 2,621 +6 +0.3%
November 21, 2021 2,615 +13 +0.5%
November 17, 2021 2,602 +2 +0.1%
November 16, 2021 2,600 +3 +0.2%
November 15, 2021 2,597 +1 +0.1%
November 14, 2021 2,596 +2 +0.1%
November 12, 2021 2,594 +2 +0.1%
November 08, 2021 2,592 +3 +0.2%
November 07, 2021 2,589 +11 +0.5%
November 01, 2021 2,578 +6 +0.3%
October 30, 2021 2,572 +4 +0.2%
October 29, 2021 2,568 +3 +0.2%
October 28, 2021 2,565 +5 +0.2%
October 27, 2021 2,560 +521 +25.6%
August 26, 2021 2,039 +4 +0.2%
August 25, 2021 2,035 +8 +0.4%
August 24, 2021 2,027 +6 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs