എൻ്റെ" ഗ്രാമം" on Clubhouse

എൻ്റെ" ഗ്രാമം" Clubhouse
518 Members
Updated: Mar 8, 2024

Description

എന്റെ ഗ്രാമം
ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നാൽ പൊതുനന്മമാത്രം ആണ് പരസ്പരം ആശയ വിനിമയം
നടത്താനും ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും റൂം ഉപയോഗിക്കാം മതം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ റൂമിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നാടിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാം
ഇവിടെ ഭയമില്ലാതെ ചർച്ച ചെയ്യാം നാം ഒന്നാണ് ഇപ്പോഴും കൊച്ചു കൊച്ചു പിണക്കങ്ങൾ
മറക്കാം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കാം പോരാടാം .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 08, 2024 518 0 0.0%
January 18, 2024 518 0 0.0%
December 05, 2023 518 +1 +0.2%
October 29, 2023 517 0 0.0%
September 29, 2023 517 0 0.0%
August 30, 2023 517 0 0.0%
July 27, 2023 517 0 0.0%
July 01, 2023 517 -3 -0.6%
April 06, 2023 520 +2 +0.4%
March 11, 2023 518 +1 +0.2%
January 07, 2023 517 +1 +0.2%
December 23, 2022 516 +2 +0.4%
November 09, 2022 514 +1 +0.2%
October 28, 2022 513 +2 +0.4%
October 21, 2022 511 +3 +0.6%
October 14, 2022 508 +12 +2.5%
October 08, 2022 496 +10 +2.1%
October 03, 2022 486 +9 +1.9%
September 29, 2022 477 +1 +0.3%
July 04, 2022 476 +1 +0.3%
June 01, 2022 475 +1 +0.3%
May 25, 2022 474 -2 -0.5%
March 09, 2022 476 -1 -0.3%
November 13, 2021 477 -1 -0.3%
October 29, 2021 478 +4 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs