Kairyga Vaanamey on Clubhouse

Kairyga Vaanamey Clubhouse
2.6k Members
Updated: Sep 19, 2023

Description

ކައިރީގަ ވާނަމޭ ކުލަބުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޓެހިންނާއި ބައްދަލުވެ އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި ވާހަކަ ދައްކާ މަޖާ ކޮއްލުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިކުލަބުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ކުލަބުގެ ހުރިހާ ގަވާއިދެއްވެސް ކިޔާލާ އެއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ
ކުލަބުގެ ގަވާއިދުތައް:: ~މި ގުރޫޕުގައި ހަޑި ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ ގުރޫޕުން ބޭރު ކޮށްލެވޭނެއެވެ. .
~މި ގުރޫޕުގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. .
~މި ގުރޫޕް ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކުގެ ހިޔާލާއި ހުށައެޅުން ތަކަށް އިހްތިރާމާއި އެކު ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
~ނަމާދު ގަޑި ތަކަށް ރޫމް އެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

Some Club Members

More Clubs