മിനർവ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ on Clubhouse

മിനർവ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ Clubhouse
211 Members
Updated: Mar 10, 2024

Description

മിനർവ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ പാലസ് കടയ്ക്കൽ (916-ഹാൽമാർക്ക് ഗോൾഡ് )വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് 9526035916

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 10, 2024 211 0 0.0%
January 20, 2024 211 0 0.0%
December 06, 2023 211 0 0.0%
October 30, 2023 211 0 0.0%
September 30, 2023 211 0 0.0%
August 31, 2023 211 0 0.0%
August 03, 2023 211 0 0.0%
July 02, 2023 211 -5 -2.4%
April 06, 2023 216 0 0.0%
March 12, 2023 216 0 0.0%
December 23, 2022 216 -1 -0.5%
November 10, 2022 217 +1 +0.5%
October 28, 2022 216 +1 +0.5%
October 15, 2022 215 +1 +0.5%
June 08, 2022 214 +1 +0.5%
May 12, 2022 213 +1 +0.5%
March 09, 2022 212 -1 -0.5%
November 11, 2021 213 -1 -0.5%
November 04, 2021 214 -2 -1.0%
October 28, 2021 216 -3 -1.4%
August 26, 2021 219 +1 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs