ކަރުނަ ވެއްޓި ވޭނީ on Clubhouse

ކަރުނަ ވެއްޓި ވޭނީ Clubhouse
1.2k Followers
1.3k Following
@zahir.hassan Username

Bio

* ޕީޕީ އާއި ޕީޕީ ގެ ނަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ނުކުރުމަކީ ކަރުނަގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް.
# ޝުކުރިއްޔާ #
ނުނިމޭ.
* އިންސާނުންނަކީ ވެސް ކަންތައްތައް ހަނދާން ނެތޭ ބައެކެވެ .
* ހަޔާތުގެ ބައެއް ސޮފުޙާ ލައްޕާލުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލުން ބުއްދިވެރި އެއް ނޫން.
* އަޅުގަނޑު މެން ތެރެއިިން ކޮންމެ މީހަކީވެސް ކުށް ކުރެވޭނެ މީހެކެވެ. އެންމެ ހެޔޮ މީހަކީ, އޭނާގެ ކުށަށް އިއުތިރާފް ވެ ތައުބާވެ އެކަން އިސްލާހު ކުރާ މީހާ އެވެ.
*މީހުން ގެ ސިފަޔަށް ފާޑު ނުކިޔާށެވެ،އެ މީހަކު ބޭނުން ސިފައެއްގައި ހުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު އޮންނަ ނަމަ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހުންނަނީ އެންމެ ރީތި ސިފައިގަ އެވެ.
*ލޮންސި އަކުން މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލިޔަސް ބޭސް ކޮށްގެން އެ ފާރު ގަނޑު ހިއްކާލެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދުލުން ކޮށްލާ ޒަހަމުން އުފެދޭ ފާރުގަނޑެއް ނުހިކޭނެއެވެ.
*ކިތަންމެ ބޭނުން ވިޔަސް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ލޯބި ނެތް ހިތެއް އަމިއްލަ ނުކުރާށެވެ.
* މަންމަ ދިރި އުޅުމަށްޓަކައި ގަނަ ތެޅުނު މަންޒަރު އަހަރެން ދެކުނީމެވެ.ނަމަވެސް ނުވާނޭ ބުނެ އިސްޖަހާލިތަން ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކެމެވެ.

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 20, 2023 1,200 +100 +9.1%
May 22, 2022 1,100 +100 +10.0%
April 22, 2022 1,000 +17 +1.8%
March 15, 2022 983 +10 +1.1%
January 17, 2022 973 +68 +7.6%
December 10, 2021 905 +206 +29.5%

Charts

More Clubhouse users